Det var i Olofs­bo allt bör­ja­de

LIVETS GÅNG: Skå­de­spe­lar­na Re­bec­ka och Filip har mött Ulf och Kic­ki Da­ni­els­son vars kär­leks­hi­sto­ria de spe­lar i mu­si­ka­len Hal­land Lo­ve Sto­ri­es.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA BERGLUND le­na.berglund@hn.se 010-471 53 63

”Vi kän­de igen oss, det var klock­rent”

KIC­KI DAVIDSSON

På lör­dag ska Kic­ki och Ulf se fö­re­ställ­ning­en i Fal­ken­berg, men de har re­dan va­rit på pre­miä­ren 2 mars.

– Vi blev för­vå­na­de att vår kär­leks­hi­sto­ria var med så myc­ket. Vi trod­de att det skul­le va­ra ett kort in­slag bland al­la and­ra. Men det var jät­te­bra. Vi kän­de igen oss, det var klock­rent, sä­ger Kic­ki.

Kic­ki och Ulfs histo­ria är li­te spe­ci­ell, det finns någ­ra mör­ka pe­ri­o­der. När de hör­de att Te­a­ter Hal­land sam­la­de kär­leks­hi­sto­ri­er från hallän­ning­ar till en mu­si­kal tog de kon­takt ut­an att tve­ka.

– Vi har be­rät­tat om oss i and­ra sam­man­hang, till ex­em­pel i ra­di­o­pro­gram­met Kar­la­vag­nen för någ­ra år se­dan, sä­ger Kic­ki.

Kic­ki och Ulf tyc­ker att det är bra att in­te ba­ra ro­sen­skim­mer ut­an även svå­rig­he­ter skild­ras. På pre­miä­ren 2 mars träf­fa­de de för förs­ta gång­en skå­de­spe­lar­na Re- bec­ka Sjö­wall och Filip Adell, som spe­la­de de­ras be­rät­tel­se.

MU­SI­KA­LEN BESTÅR AV sce­ner och sket­cher med ny­tol­ka­de Gess­le-hits och har fått bra re­cen­sio­ner. In­för fö­re­ställ­ning­en i Fal­ken­berg häl­sar skå­de­spe­lar­na Re­bec­ka och Filip på hos pa­ret i Olofs­bo. Filip be­rät­tar: – Det har va­rit jät­te­kul och in­tres­sant, ett nytt sätt att ar­be­ta på. Av ma­nus­för­fat­ta­ren och re­gis­sö­ren An­na Sjö­vall (som in­te är släkt med Re­bec­ka) fick vi ba­ra ve­ta det vi be­höv­de för vå­ra rol­ler. Det är ju histo­ri­er som har läm­nats av pri­vat­per­so­ner i för­tro­en­de. Men jag för­stod att Kic­ki och Ulf var unga när de träf­fa­des. Vi spe­lar fle­ra par, men Kic­ki och Ulfs histo­ria är en gans­ka stor del av mu­si­ka­len.

Kic­ki och Ulf som nu va­rit ihop i 35 år är bå­da från Borås. Kic­ki bod­de i sin fa­miljs som­mar­stu­ga i Olofs­bo och Ulf ha­de bott på cam­ping­en någ­ra som­rar när de träf­fa­des på stran­den. De var då 20 år.

– Förs­ta gång­en jag såg ho­nom var när han dök upp ur havet till plat­sen där jag och en kom­pis satt. Jag var jät­tein­tres­se­rad men han kän­de min kom­pis och ver­ka­de ba­ra in­tres­se­rad av att pra­ta med hen­ne, sä­ger Kic­ki. Ulf skrat­tar: – Jag fick ögon för Kic­ki di­rekt. Hon ha­de sam­ma rö­da hår­färg som jag, det tyck­te jag om.

Miss­för­stån­det lös­te sig snabbt, de blev ett par och flyt­ta­de ihop, men drab­ba­des ti­digt av sorg och ett stort an­svar.

– Det har in­te all­tid va­rit en dans på ro­sor, det har va­rit tuf­fa gre­jer som har stärkt oss, sä­ger Ulf

Re­bec­ka, 21 år, som spe­lar Kic­ki, nic­kar.

– Jag har fått lä­ra mig så myc­ket nytt. Histo­ri­er­na i mu­si­ka­len har rik­tigt drab­bat mig. Vi har pra­tat myc­ket om ma­nu­set. Att det är hal­länds­ka histo­ri­er är li­te spe­ci­ellt för mig som är upp­växt ut­an­för Var­berg och för Filip som har röt­ter i La­holm, sä­ger hon.

ULF OCH KIC­KI, som bå­da är 56 år, flyt­ta­de till Olofs­bo per­ma­nent 2010. De sål­de vil­lan i Borås och skaf­fa­de en lä­gen­het till si­na barn som bli­vit sto­ra. Stu­gan de bor i har de byggt ut och re­no­ve­rat. Det är sam­ma stu­ga som Kic­ki bod­de i till­sam­mans med si­na för­äld­rar när hon träf­fa­de Ulf.

I dag ar­be­tar Ulf på lag­ret på Nel­ly i Fal­ken­berg och Kic­ki är elev­coach på Långa­ve­kasko­lan i Glom­men och de trivs bra med li­vet. Nu ser de fram mot fö­re­ställ­ning­en i Falk­hal­len på lör­dag.

– En vä­nin­na som hör­de histo­ri­en och för­stod att det hand­la­de om oss föl­jer med. Det är li­te spe­ci­ellt att se mu­si­ka­len i Fal­ken­berg, där det sä­kert är fle­ra som kän­ner igen oss, sä­ger Kic­ki.

Bild: OLA FOLKESSON

DUBBELDEJT. Re­bec­ka Sjö­wall och Filip Adell tyc­ker att det är kul att se var Ulf och Kic­ki träf­fa­des.

Bild: OLA FOLKESSON

HETTAN FINNS KVAR. Kic­ki och Ulf Davidsson bor se­dan 2010 året om i Olofs­bo där de träf­fa­des en som­mar­dag. Nu in­går de­ras mö­te i en mu­si­kal, med om­gjor­da Per Gess­le-hits, som bland an­nat spe­las i Falk­hal­len i Fal­ken­berg 21-25 april och 29 april-5 maj på Halm­stads te­a­ter.

Bild: MALIN ARNESSON

VÄCKER MINNEN. Många i publi­ken kän­ner of­ta igen sig när Filip Adell och Re­bec­ka Sjö­wall ge­stal­tar för­äls­ka­de par och hur det går.

SKÅ­DE­SPE­LAR­NA. Filip Adell har röt­ter i La­holm och Re­bec­ka Sjö­wall, som ti­di­ga­re va­rit barn­skå­de­spe­la­re på Te­a­ter Hal­land, är upp­växt i Skäl­linge. Bå­da går på Ba­let­ta­ka­de­min i Gö­te­borg, men gör prak­tik på Te­a­ter Hal­land

BY­TER ER­FA­REN­HET. Skå­de­spe­lar­na Filip, som snart är 26 år, och Re­bec­ka, 21 år, som spe­lar hal­länds­ka pars kär­leks­hi­sto­ri­er på scen tyc­ker att det är kul att träf­fa ”rik­ti­ga Ulf och Kic­ki”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.