Po­li­ti­ker bjöds in till de­batt om Ves­sige­bros fram­tid – men byg­den lär få vän­ta med si­na öns­ke­mål.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Vem ska vår­da kul­tur­ar­vet när bi­dra­gen för­svin­ner? Hem­bygds­för­e­ning­ar­na i Fal­ken­bergs kom­mun är be­kym­ra­de och har bju­dit in po­li­ti­ker­na till de­batt på Katri­ne­berg i kväll.

Bakom in­bju­dan står de 16 för­e­ning­ar­na i Ätra­da­lens Hem­bygdskrets som vill dis­ku­te­ra kom­mu­nens roll i ar­be­tet med att vår­da det ge­men­sam­ma kul­tur­ar­vet. De har lik­som Barna­ka­de­mi­en ham­nat li­te off­si­de när kul­tur- och fri­tids­nämn­den änd­ra­de bi­drags­sy­ste­met för för­e­ning­ar.

– Vi sök­te i fjol men fick inga peng­ar. Det går in­te med de reg­ler som finns nu, för­kla­rar Lars Hil­lertz som är ord­fö­ran­de i Årstads hem­bygds­för­e­ning.

Kret­sen på­pe­kar i sin in­bju­dan att hem­bygds­för­e­ning­ar­na vår­dar in­te ba­ra kul­tur­arv som bygg­na­der och plat­ser. Ge­nom ide­ellt ar­be­te för­val­tar och do­ku­men­te­rar man även tra­di­tio­ner, säg­ner och be­rät­tel­ser ge­nom att till ex­em­pel ge ut böc­ker.

Sam­ti­digt har kom­mu­na­la bi­drag mins­kat kraf­tigt el­ler ute­bli­vit. Med följd att en för­e­ning är på väg att läg­gas ned me­dan and­ra är på väg att slås ihop då man har svårt att få eko­no­min att gå ihop.

Med in­bju­dan följ­de ett an­tal frå­gor om hur po­li­ti­ker­na tän­ker sig att det ge­men­sam­ma kul­tur­ar­vet ska vår­das i fram­ti­den.

Bland an­nat fö­relås att kom­mu­nens hem­bygds­för­e­ning­ar ska få ett år­ligt in­fla­tions­skyd­dat bi­drag på 20 000 kro­nor för att man ska or­ka fort­sät­ta vär­na om det ge­men­sam­ma kul­tur­ar­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.