Kom­mu­nen sat­sar 2,5 mil­jo­ner per år på nya grep­pet Ak­tiv se­ni­or. En ak­ti­vi­tet kan va­ra se­ni­or­surf.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MARCUS ÅLSNÄS marcus.alsnas@hn.se

Kom­mu­nen får bakläxa på be­räk­ning­ar de gjort vid en trans­for­ma­tor­sta­tion som lig­ger i när­he­ten av en pla­ne­rad för­sko­la – be­ro­en­de på ett sta­tis­tiskt sam­band mel­lan elektro­mag­ne­tisk strål­ning och barn­leu­ke­mi.

När kom­mu­nen ska byg­ga en ny för­sko­la i nya ut­bygg­nads­om­rå­det Ste­nen i Tvåå­ker har läns­sty­rel­sen satt en ovän­tad käpp i hju­let. Tom­ten lig­ger nä­ra en trans­for­ma­tor­sta­tion och där­för mås­te kom­mu­nen upp­rät­ta ett sä­ker­hets­av­stånd. Det har kom­mu­nen ock­så gjort men läns­sty­rel­sen tyc­ker att det är otyd­ligt hur kom­mu­nen kom­mit fram till just tre me­ter.

ÄVEN OM FORSKNINGEN in­te kan på­vi­sa hur de bi­o­lo­gis­ka me­ka­nis­mer­na ser ut – el­ler om de ens finns – så finns det se­dan länge ett sta­tis­tiskt sam­band mel­lan elektro­mag­ne­tisk strål­ning och bland an­nat barn­leu­ke­mi. Där­för trä­der mil­jö­bal­kens så kal­la­de för­sik­tig­hets­prin­cip in: in­nan man byg­ger nytt i när­he­ten av till ex­em­pel hög­spän­nings­led­ning­ar och trans­for­ma­tor­sta­tio­ner så ska man räk­na på el­ler mä­ta ett sä­ker­hets­av­stånd där män­ni­skor in­te ska vis­tas var­ak­tigt.

FÖR ATT UNDVIKA en för­höjd risk för barn­leu­ke­mi bör man ef­ter­strä­va så lå­ga ni­vå­er som möj­ligt på de elektro­mag­ne­tis­ka fäl­ten, gär­na un­der 0,4 mikro­tes­la där man in­te sett någon för­höjd risk.

– De här ni­vå­er­na av elektro­mag­ne­tis­ka fält av­tar väl­digt snabbt med av­stån­det från käl­lan, men om det är tre, fem el­ler tio me­ter be­ror på vad det är för källa, hur väl skär­mad den är och vil­ken spän­ning och ström­styr­ka det är i den här trans­for­ma­torn, och det finns det be­räk­nings­mo­del­ler för, sä­ger Fred­rik Haux som är ut­re­da­re på Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

OCH DET ÄR den läx­an som läns­sty­rel­sen nu vill att kom­mu­nen gör om.

– Ja, det stäm­mer, vi frå­gar egent­li­gen ba­ra hur de kom­mit fram till det här, sä­ger Ida Cronquist som är plan­ar­ki­tekt på Läns­sty­rel­sen i Hal­land.

Det är in­te så att ni an­ser att det är olämp­ligt att byg­ga ett da­gis där?

– Nej, det ska ju kun­na gå att rym­mas där med en an­pass­ning.

På Stads­bygg­nads­kon­to­ret har man ta­git emot syn­punk­ter­na och lo­var att läm­na in un­der­la­get:

– Vi hör­de med Var­berg Ener­gi och fick sva­ret tre me­ter, men jag ska kon­tak­ta dem om det så vi får ve­ta hur de re­so­ne­rat i de­talj, sä­ger Eli­sa­bet Wäst­lund som är plan­kon­sult på Stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Har du sett den här sor­tens syn­punk­ter ti­di­ga­re?

– Nej, det har jag nog in­te gjort, men jag kän­de ju till att det skul­le be­ak­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.