Vem rös­tas ut näs­ta ö-råd?

KRISLÄGE. En ef­ter en läm­nar. Men så tycks par­ti­ets in­ter­na de­mo­kra­ti ha ha­ve­re­rat.

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HALDESTEN

LE­DA­RE 18/4. ”SD kom­mer att im­plo­de­ra, el­ler rät­ta­re sagt rutt­na in­i­från!” En par­ti­med­lem från Fal­ken­berg skrä­der in­te or­den när hon skall kom­men­te­ra det på­gåen­de in­bör­des­kri­get in­om SD Hal­land.

Utom­stå­en­de be­trak­ta­re står för­stås in­te li­ka hä­pet ga­pan­de som in­för sam­man­klapp­ning­en för Svens­ka Aka­de­mi­en – Sve­ri­ges­de­mo­kra­ter­nas pro­blem med röt­ägg i po­li­ti­kerkå­ren har ju va­rit kän­da länge. Men att man skul­le miss­lyc­kas så ka­pi­talt med att hål­la ihop ett par­ti som trots allt än­då loc­kar ett på­tag­ligt väl­jar­stöd ger än­då skäl att hö­ja på ögon­bry­nen. När det gam­la miss­nö­je­spar­ti­et Ny De­mo­kra­ti föll ihop till följd av in­ter­na stri­der var det trots allt un­der en ned­gångs­pe­ri­od i väl­jar­stö­det.

NÄR EX­PRES­SEN IN­FÖR par­ti­ets lands­da­gar i hös­tas skrev om al­la kon­flik­ter och vil­dar no­te­ra­des att SD då, i no­vem­ber, ha­de 43 tom­ma sto­lar en­ligt Val­myn­dig­he­tens sta­tistik. Vid det här la­get lär de va­ra fler. Per­so­ner har läm­nat SD så­väl på riks­pla­net som i kom­mu­ner­na. I Gö­te­borg har tur­bu­len­sen va­rit enorm, med ute­slut­ning­ar och av­hopp. I Väx­jö sak­nar par­ti­et nu helt re­pre­sen­ta­tion i full­mäk­ti­ge och i kom­mun­sty­rel­sen. Det­ta se­dan in­val­da ta­git av­sked från po­li­ti­ken el­ler bli­vit po­li­tis­ka vil­dar, vil­ket Små­lands­pos­ten ny­li­gen skrev om.

Här i Hal­land har ute­slut­ning­ar av le­da­mö­ter bli­vit li­te av var­dag, se­dan en ef­ter har av­slö­jat sin isla­mo­fo­bis­ka in­ställ­ning. En av de fa­lang­er i par­ti­et i Hal­land som helt up­pen­bart har hål­lit grovt främ­lings­fi­ent­li­ga po­li­ti­ker om ryg­gen, har dock lyc­kats klam­ra sig fast. Sam­ti­digt har Var­bergs­po­li­ti­kern Jo­han­na Pal­me­lid för­kla­rat att hon fått nog, hon har läm­nat par­ti­et och nu även sin plats i kyr­ko­po­li­ti­ken.

I FOKUS FÖR den kri­tik som Pal­me­lid med fle­ra nu rik­tar mot par­ti­ets in­tern­de­mo­kra­tis­ka bris­ter dy­ker ett namn upp, en per­son som ti­di­ga­re väckt ru­bri­ker i sam­band med upp­se­en­de­väc­kan­de per­son­stri­der, näm­li­gen Ste­fan Ja­kobs­son. Han är i dag par­ti­ets skol­po­li­tis­ke ta­les­per­son , men en rad Sd-nä­ra käl­lor be­skri­ver ho­nom som en per­son med am­bi­tio­ner att ta över som par­ti­le­da­re. Där­för är hans väg till den even­tu­el­la mak­ten av in­tres­se. Och den vägen sägs, för fle­ra kar­riä­ris­ter in­om SD, gå via ett slags pak­tan­de vär­dig en Ro­bin­son­täv­ling. Till det spe­let hör ock­så ett miss­bruk av par­ti­ets upp­märk­sam­ma­de ute­slut­nings­sy­stem, med vad som be­skrivs som okyn­ne­san­mäl­ning­ar mot per­so­ner man in­te gil­lar el­ler som be­trak­tas kun­na bli ett hot mot den eg­na kar­riä­ren.

SAM­TI­DIGT ÄR DET up­pen­bart att vis­sa be­fo­ga­de med­lems­gransk­ning­ar tar tid, trots att par­ti­et i no­vem­ber fat­ta­de be­slut om att de som ska­dar SD skall kun­na stäng­as av di­rekt i vän­tan på ett for­mellt ute­slut­nings­be­slut.

”Det finns gi­vet­vis fle­ra pro­ble­ma­tis­ka per­so­ner i di­strikt Hal­land som Ste­fan Ja­kobs­son stöt­tat för att mot­ar­be­ta mig. En av dem är Fa­bio Is­haq, ord­fö­ran­de i SD Halm­stad och första­namn till full­mäk­ti­ge.” skri­ver SD Var­bergs topp­namn Andre­as Fey­mark. Var­för ett så fri­språ­kigt ut­spel? – Det finns folk som är räd­da på rik­tigt, ef­tersom han har en så stark po­si­tion. Då mås­te någon vå­ga sä­ga ifrån, sä­ger Andre­as.

Vad hop­pas han att det­ta skall le­da till?

– Jag öns­kar för­stås att SD tar tag i pro­ble­met, sär­skilt i Hal­land.

Vil­ken väg par­ti­et väl­jer, vem som mås­te flyt­ta på sig ef­ter kom­man­de ö-råd – för­låt, par­ti­mö­ten – åter­står att se. Men att även så kal­la­de miss­nö­jesväl­ja­re har skäl att re­flek­te­ra in­nan de läg­ger sin röst på SD bor­de va­ra up­pen­bart, för det kan snabbt vi­sa sig bli en bort­kas­tad mar­ke­ring.

Bild: CA­MIL­LA HENTSCHEL

LÄM­NAR. Jo­han­na Pal­me­lid (SD) av­går i pro­test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.