Spel tar bort fokus från lä­ran­det

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Bort med spel från ele­ver­nas läsplat­tor!” (14/4)

SKO­LA. Jag hål­ler helt med ”Fru­stre­rad för­äl­der” att man bör ta bort möj­lig­he­ten att lad­da ner spel på sko­lans di­gi­ta­la verk­tyg.

Jag job­bar i sko­lan och vi har ele­ver som har otro­ligt svårt att hål­la sig från att spe­la un­der skol­tid. Vi har reg­ler som sä­ger att det in­te är tillå­tet att spe­la un­der skol­tid, men det finns ingen möj­lig­het för oss pe­da­go­ger att hål­la ef­ter det. Ele­ver­na är snab­ba att by­ta mel­lan ap­par­na så även om vi miss­tän­ker att någon gör an­nat än de ska så är det svårt att hin­na se det. Om vi pra­tar med ele­vers vård­nads­ha­va­re, om att ele­ven till ex­em­pel spe­lar på lek­tio­ner­na, kan vi pe­da­go­ger få skul­den ef­tersom det är vi i sko­lan som ger ele­ver­na di­gi­ta­la verk­tyg som de kan lad­da ner spel på. Rek­to­rer tyc­ker att det är nå­got som ele­ver­na ska lä­ra sig ta an­svar för själ­va. Men på vems be­kost­nad? Myc­ket onö­dig tid går till att tja­ta om det­ta i stäl­let för att hål­la i un­der­vis­ning.

Om kom­mu­nen ska betala des­sa di­gi­ta­la verk­tyg så bor­de de an­vän­das till skol­ar­be­te och ing­et an­nat. Dess­utom bor­de sam­ma gäl­la på al­la sko­lor i he­la kom­mu­nen.

Fru­stre­rad lä­ra­re

Bild: JESSICA GOW/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.