Vi­sio­ner – en brist­va­ra

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vår tid be­hö­ver vi­sio­ner” (11/4).

PO­LI­TIK. Äm­net du tar upp är väl­digt ak­tu­ellt och för­tjä­nar verk­li­gen att lyf­tas fram. Ny­li­be­ra­ler­na har lyc­kats med att läg­ga fokus på in­di­vi­den och val­fri­he­ten för de re­surs­star­ka i sam­häl­let.

Avre­gle­ring­ar på fle­ra om­rå­den spe­ci­ellt in­om sjuk­vård, om­sorg och sko­la har gjorts av ide­o­lo­gis­ka skäl i tron att mark­na­den som har de sto­ra vi­sio­ner­na. Det är en när­mast na­iv in­ställ­ning till fö­re­ta­gan­dets väl­vil­ja att ska­pa ett Sve­ri­ge där al­la barn får bra och lik­vär­dig ut­bild­ning/sjuk­vård.

Det hand­lar knap­past om väl­gö­ren­het när man byg­ger lä­gen­he­ter för de re­surs­star­ka kö­par­na för där finns det peng­ar att tjä­na. Att ska­pa bo­en­de för öv­ri­ga sam­hälls­med­bor­ga­re är en oin­tres­sant, olön­sam mark­nad. Vem har vi­sio­nen för ett sam­häl­le för al­las li­ka vär­de och rät­ten till en bra ut­bild­ning och nå­gon­stans man har råd att bo?

Det finns i dag ingen vi­sion in­om det po­li­tis­ka sy­ste­met ut­an det hand­lar om grupp­in­tres­sen och det re­surs­star­ka kom­mer att häv­da si­na ego­is­tis­ka in­tres­sen. På sikt kom­mer de­mo­kra­tin att svik­ta för igen tror läng­re på den po­li­tis­ka för­må­gan att han­te­ra de te­ko­e­ok­no­mis­ka kraf­ter­na som styr sam­häl­let. När al­la sam­lats i si­na bubb­lor av san­ning kom­mer de­mo­kra­tin och tron på ett ge­men­samt sam­häl­le för al­la att gå un­der. Vi­sio­nen som väx­er fram är hat, för­akt för svag­het och en för­föl­jel­se av med­bor­ga­re i be­ro­en­de ställ­ning.

Vår folk­val­da sty­rel­se för lan­det mås­te ta sitt an­svar för att säk­ra de­mo­kra­tin och in­rik­ta sig på att se till al­la med­bor­ga­res be­hov. Po­li­ti­ker kan in­te lu­ta sig till­ba­ka i sin riks­dags­stol och över­lå­ta till te­ko­ek­no­mis­ka mark­na­den att lö­sa sam­hälls­pro­ble­men. Det ver­kar va­ra en tid för in­sti­tu­tio­ner­nas kri­ser där med­lem­mar­na in­te in­ser sitt an­svar. El­ler att lå­ta de re­surs­star­ka fort­sät­ta ska­pa sitt eget sam­häl­le där plån­bo­ken av­gör med­lem­ska­pet.

Det­ta är den dyst­ra vi­sio­nen om vi fort­sät­ter att fo­ku­se­ra oss på vår na­vel och slu­ter oss i vår egen san­nings­bubb­la.

Besvi­ken vi­sio­när

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.