Vi vill se snab­ba­re hjälp vid psy­kisk ohäl­sa

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Cen­ter­par­ti­et sat­sar 1,2 mil­jar­der över tre år på för­bätt­rad till­gäng­lig­het till vår­den för män­ni­skor med psy­kisk ohäl­sa. Vi vill se en ut­ök­ning av förs­ta lin­jens psy­ki­a­tri och tä­ta­re sam­ver­kan mel­lan kom­mu­nens in­sat­ser och re­gi­o­nens vård.

Män­ni­skor mås­te kun­na få snabb hjälp vid psy­kisk ohäl­sa. I prak­ti­ken in­ne­bär det att pa­ti­en­ter­na snabbt och okom­pli­ce­rat får sam­tals­stöd och hjälp av en sjuk­skö­ters­ka, psy­ki­a­tri­sjuk­skö­ters­ka, ku­ra­tor, psy­ko­log el­ler sam­tals­te­ra­peut.

Sät­tet man mö­ter pa­ti­en­ter­na ser oli­ka ut runt om i lan­det. I Hal­land har vi se­dan länge av­skaf­fat re­miss­tvång så hallän­ning­ar­na kan sö­ka vård där man vill. Men även i Hal­land ska vi bli bätt­re på att mö­ta psy­kisk ohäl­sa snabbt.

TILLGÄNGLIGHETEN och när­he­ten till vår­den är av­gö­ran­de. De re­sur­ser som finns in­om re­gi­o­nen och kom­mu­ner­na kan ock­så kom­ma till stör­re nyt­ta med mer sam­ver­kan. Det ska va­ra lätt för de som mår då­ligt att få rätt hjälp och stöd då de of­ta in­te själ­va har kraf­ten att le­ta upp el­ler kom­ma på vad som är rätt vård.

I Väst­ra Gö­ta­land ar­be­tar de med stöd för fa­mil­jer där någon mår då­ligt på vård­cen­tra­ler­na. Re­sul­ta­tet ser myc­ket lo­van­de ut så det­ta är nå­got vi kom­mer stu­de­ra för att even­tu­ellt ge­nom­fö­ra i Hal­land.

DEN PSY­KIS­KA OHÄLSAN ökar – fram­för allt bland unga och kvin­nor. Or­sa­ker­na är kom­plexa och bott­nar i en rad fak­to­rer. Det kluv­na sam­häl­let, där vis­sa grup­per be­fin­ner sig i ar­bets­lös­het och ut­an­för­skap, spe­lar stor roll. För unga är bris­ter­na i den svens­ka sko­lan, mobb­ning, då­lig själv­käns­la och pro­blem in­om fa­mil­jen någ­ra vik­ti­ga or­sa­ker. Kvin­nors psy­kis­ka ohäl­sa tros ha kopp­ling till ef­fek­ter­na av da­gens fa­mil­je­bild­nings­möns­ter. Sam­ti­digt som kvin­nor i ge­nom­snitt ut­för fem tim­mar mer obe­talt ar­be­te un­der en vec­ka jäm­fört med män, ar­be­tar många mam­mor hel­tid. Det här vi­sar på att vi har en bra bit kvar till ett jäm­ställt sam­häl­le.

Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C)

riks­dags­kan­di­dat

An­na Roos (C)

Bild: ISABELL HÖJMAN/TT

PSY­KISK OHÄL­SA. Den psy­kis­ka ohälsan ökar – fram­för allt bland unga och kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.