Ti­den för­änd­rar för­ut­sätt­ning­ar­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

kom­mun- och re­gi­onkan­di­dat

på ”Strand­pro­me­na­den är till för fot­gäng­a­re” (13/4).

VAR­BERG. När Var­bergs ga­tu­nät ri­ta­des upp ef­ter stads­bran­den på Plat­sar­na 1666 så var det till för fot­gäng­a­re, drag­kär­ror, häst och ryt­ta­re samt häs­te­ki­page. I dag är cent­rum helt do­mi­ne­rat av bi­lar­na och de­ras plats­be­hov, men när ga­tor­na an­la­des var bi­len än­nu in­te upp­fun­nen på mer än två­hund­ra år.

JAG NÄMNER DET­TA för att vi­sa på hur ti­den för­änd­rar för­ut­sätt­ning­ar. In­ten­tio­ner mås­te kun­na om­tol­kas.

Många ”pro­me­ne­rar” i form av cyk­ling och nju­ter ostört av ut­sik­ten, helt i en­lig­het med in­ten­tio­ner­na när Strand­pro­me­na­den an­la­des.

Det är led­samt att du kän­ner dig otrygg, men det är svårt att ta din oro på all­var när myn­dig­he­ter­na upp­munt­rar blan­da­de gång/cy­kel­ba­nor i så stor om­fatt­ning som sker. När dess­utom tu­sen­tals fot­gäng­a­re helt ig­no­re­rar skyl­tar om (på­bju­den) cy­kel­ba­na så står det helt klart att bland­tra­fi­ken fot­gäng­a­re/cy­klis­ter på sin höjd är kon­flikt­de­sign, men i grun­den ofar­lig.

DU EFTERLYSER re­gle­ring av cy­kelå­kan­det, men det finns re­dan all­män­na för­håll­nings­reg­ler för cy­kel­tra­fik som fak­tiskt gäl­ler.

I dem in­går att vi­sa hän­syn, men in­te att an­pas­sa allt tra­fik­be­te­en­de till de mest lätt­skräm­da. En re­gle­ring jag länge ef­ter­lyst är en må­lad av­del­nings­lin­je att se­pa­re­ra de två hu­vud­sak­li­ga grup­per­na med. En så­dan skul­le in­ne­bä­ra att man li­te lät­ta­re kan ta ge­men­samt an­svar för and­ras och sin egen sä­ker­het och den skul­le mins­ka frik­tio­ner­na.

Och på de bre­da ba­nor­na ut­an­för Fäst­ning­en finns gott om plats till det­ta.

Lars Vi pub­li­ce­rar ibland ak­tu­el­la in­sän­da­re och de­battar­tik­lar ti­di­ga­re på hn.se än i pap­pers­tid­ning­en. Läs de se­nas­te åsik­ter­na hn.se/åsik­ter

Bild: RE­BEC­KA KVINT/ARKIV

BLANDTRAFIK. Strand­pro­me­na­den är till för bå­de fot­gäng­a­re och cy­klis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.