Nya stro­ke­vår­den räd­dar liv om rikt­lin­jer­na följs

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Av de pa­ti­en­ter som får trom­bo­ekto­mi­be­hand­ling kla­rar sig näs­tan hälf­ten ut­an hjälp ef­teråt.

VÅRD. Vil­ka po­li­ti­ker i lands­ting­et i Hal­land lo­var att ge­nom­fö­ra den bäs­ta stro­ke­vår­den för si­na in­vå­na­re?

Möj­lig­he­ten finns där. Det vi­sar de nya rikt­lin­jer för stro­ke­vår­den som i da­gar­na kom från so­ci­al­sty­rel­sen. Må­let är högt sat­ta och kom­mer bli en ut­ma­ning för fle­ra lands­ting, skri­ver So­ci­al­sty­rel­sen.

För lands­ting­et i Hal­land hand­lar det om en in­ve­ste­ring på 17,5 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Stro­ke-riks­för­bun­dets be­räk­ning­ar ut­i­från So­ci­al­sty­rel­sens be­döm­ning av de eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser­na av de na­tio­nel­la rikt­lin­jer­na.

Peng­ar som egent­li­gen kan spa­ras hem di­rekt. För att det ska bli möj­ligt krävs att de nya rikt­lin­jer­na för stro­ke blir verk­lig­het. Det hand­lar bland an­nat om att al­la som blir akut sju­ka i stro­ke ska åka snabbspår och få bäs­ta möj­li­ga vård på en stro­ke­en­het.

VARIERANDE RUTINER I den aku­ta stro­ke­sjuk­vår­den har gett sto­ra lo­ka­la och re­gi­o­na­la skill­na­der när det gäl­ler an­del pa­ti­en­ter som be­hand­las med propp­lö­san­de me­di­cin, så kal­lad trom­bo­lys el­ler att man på me­ka­niskt sätt av­lägs­nar prop­pen i hjär­nan ge­nom att fö­ra in en ka­te­ter via ett kärl i ljums­ken upp i hjär­nan, så kal­lad trom­bekto­mi.

Trom­bekto­mi ut­förs i dags­lä­get en­dast på en hand­full sjuk­hus i Sve­ri­ge. Om in­te jäm­lik vård ska bli fag­ra ord från po­li­ti­ker mås­te un­der­be­hand­ling­en av trom­bo­lys upp­hö­ra och trom­bekto­mi in­te bli en be­hand­ling för ett få­tal som har ”tu­ren” att drab­bas av stro­ke i rätt del av lan­det och vid rätt till­fäl­le. På många plat­ser i Sve­ri­ge, är akut­trans­port med he­li­kop­ter det en­da al­ter­na­ti­vet för att per­so­ner ska få be­hand­ling i tid. Vi kan in­te ac­cep­te­ra att man norr om Uppsa­la ba­ra kan ge­nom­fö­ra trom­bekto­mi­be­hand­ling när sche­ma­lagd per­so­nal är på plats. En stro­ke kan man få al­la ti­der på dyg­net!

Av de pa­ti­en­ter som får trom­bekto­mi­be­hand­ling kla­rar sig näs­tan hälf­ten ut­an hjälp ef­teråt. Att jäm­fö­ra med de stroke­pa­ti­en­ter som får stan­dard­be­hand­ling där 83 pro­cent är be­ro­en­de av hjälp. För­u­tom vins­ten i mänsk­lig fri­het och obe­ro­en­de in­ne­bär en be­hand­ling med trom­bekto­mi en upp­skat­tad be­spa­ring på över 400 000 kro­nor per per­son, tack va­re att per­so­nen helt el­ler del­vis slip­per få all­var­li­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

STRO­KE­VÅR­DEN KOS­TAR peng­ar, men det är ock­så en av de sjuk­do­mar där man kan gö­ra myc­ket för pa­ti­en­ter­na. Al­la stro­ke­drab­ba­de mås­te ga­ran­te­ras en in­di­vi­du­ell re­ha­bi­li­te­rings­plan som ska föl­ja in­di­vi­den ge­nom he­la vård­ked­jan.

Näs­tan al­la kän­ner någon som fått en stro­ke och vet att det of­ta är en livs­lång kamp med re­ha­bi­li­te­ring och trä­ning för att bi­be­hål­la och åter­ta för­lo­ra­de för­må­gor. Det kan hand­la om ba­sa­la sa­ker som att själv kun­na ta sig till toa, till att va­ra en fun­ge­ran­de sam­hälls­med­bor­ga­re, kun­na va­ra en mor­far som le­ker med barn­bar­nen, kanske va­ra med och hjäl­pa till i fot­bolls­klub­ben.

Om po­li­ti­ker­na me­nar all­var med att Hal­land ska ha den bäs­ta stro­ke­vår­den för si­na in­vå­na­re mås­te de ta sitt an­svar och in­te läg­ga över be­slu­ten till verk­sam­hets­che­fer­na på re­spek­ti­ve en­het.

Kjell Holm

verk­sam­hets­chef Stro­ke-riks­för­bun­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.