Sats­ning ska ge ak­ti­va se­ni­o­rer

VAR­BERG: 2,5 MIL­JO­NER ÅRLIGEN TILL NYTT GREPP FÖR FRISKARE ÄLD­RE

Hallands Nyheter - - Varberg - Ste­fan.no­desjo@hn.se

Var­bergs se­ni­o­rer ska må bätt­re och va­ra friskare. Vägen dit hop­pas kom­mu­nen är att sam­la verk­sam­het och ut­bud un­der sats­ning­en Ak­tiv se­ni­or.

– Sats­ning­en är rik­tad mot al­la som är över 65 år, sä­ger Christopher Bergenblock (C), ord­fö­ran­de i kul­turoch fri­tids­nämn­den som får an­sva­ret för sats­ning­en.

KOM­MUN­FULL­MÄK­TI­GE har av­satt 2,5 mil­jo­ner kro­nor årligen till Ak­tiv se­ni­or från i år. Dess­utom över­förs dry­ga mil­jo­nen från so­ci­al­för­valt­ning­en när de­lar av dess verk­sam­het ham­nar un­der nytt pa­ra­ply. To­tal bud­get 3,7 mil­jo­ner.

– Vi vill ska­pa fler ak­ti­va le­van­de mö­tes­plat­ser, me­nar Christopher Bergenblock och nämner plat­ser som byg­de­går­dar, för­sam­lings­hem och sport­hal­lar.

Me­ning­en är att för­valt­ning­en ska hjäl­pa stu­di­e­för­bund och för­e­ning­ar och and­ra ak­ti­va. För det­ta ska ett mo­bilt team in­rät­tas som ska ta sig ut till oli­ka or­ter. Verk­sam­hets­chef är Åsa Johns­son med lång er­fa­ren­het in­om fri­tids- och folk­häl­so­sek­torn och so­ci­al­för­valt­ning­en.

– Un­der maj-ju­ni ska mö­ten hål­las i kom­mu­nen för att lyss­na in vil­ka be­hov som finns för att mat­cha öns­ke­mål och hjäl­pa att dra igång det som sak­nas, be­rät­tar hon.

RE­DAN IDAG SKA ar­bets­grup­pen för Ljus­punk­ten i cen­tra­la Var­berg träf­fas för att dis­ku­te­ra öpp­nan­det av det nya se­ni­or­cent­ret i maj.

Det nya cent­ret är en sam­lings­lo­kal på 140 kvadrat­me­ter, som kri­ti­se­rats för att va­ra för li­tet.

– Det är en med­ve­ten tan­ke att sat­sa på he­la kom­mu­nen och in­te en stor an­lägg­ning i cent­rum, me­nar Christopher Bergenblock.

Ljus­punk­ten ska dri­vas av en för­e­ning som ska bil­das i da­gar­na men där in­tres­se­ra­de har va­rit med i iord­ning­stäl­lan­det av lo­ka­ler­na.

Peng­ar finns och be­slut är fat­ta­de, men in­ne­hål­let ska än­nu for­mas.

– Vi ska hel­ler in­te kon­kur­re­ra med and­ra verk­sam­he­ter, slår Åsa Johns­son fast.

ATT NYA CENT­RET skul­le ta fokus från verk­sam­he­ter runt om i kom­mu­nen tror de in­te på. Även fast man kom­mer att för­li­ta sig på för­e­ning­ar och ide­el­la kraf­ter.

– Det är vår upp­gift att se till att små mö­tes­plat­ser in­te viss­nar. Det finns ett enormt en­ga­ge­mang för den eg­na or­ten. På lands­byg­den är man van vid att man får gö­ra det själv, sä­ger Bergenblock.

– In­for­ma­tion och hem­si­da kan bli en del av det­ta, me­nar Johns­son.

Verk­sam­he­ten in­om kul­tur och fri­tid spän­ner nu från yngs­ta barn till se­ni­o­rer.

– För de äld­re blir det ett stör­re folk­häl­so­per­spek­tiv så här, för­kla­rar Christopher Bergenblock i Se­ni­or­cent­ret Sto­re­går­den i Tvåå­ker, där det på­går se­ni­or­surf där ele­ver från Bos­gårds­sko­lan lär se­ni­o­rer att bli ak­ti­va i den di­gi­ta­la värl­den.

”Det är en med­ve­ten tan­ke att sat­sa på he­la kom­mu­nen och in­te en stor an­lägg­ning i cent­rum”

CHRISTOPHER BERGENBLOCK (C) ord­fö­ran­de, Kul­tur- och fri­tids­nämn­den

STE­FAN NODESJÖ

SÖKER APPAR. Jo­sef Szen­de­ra söker och in­stal­le­rar appar med väg­led­ning av Ju­dith Ga­va­re från Bos­gårds­sko­lan. Det är

Bild: ANNIKA KARLBOM

fjär­de gång­en Jo­sef är med på se­ni­or­surf på Sto­re­går­den. Ju­dith gör det som Ele­vens val i sko­lan. ”Jag har nog re­dan för många appar”, me­nar Jo­sef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.