Fak­ta: Strål­ning och barn­leu­ke­mi

Hallands Nyheter - - Varberg - Källa: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Den häl­so­på­ver­kan av lång­va­rig ex­po­ne­ring för sva­ga mag­net­fält som i dag be­döms som mest san­no­lik är för­höjd risk för barn­leu­ke­mi.

Stö­det för ett så­dant sam­band finns hu­vud­sak­li­gen i epi­de­mi­o­lo­gis­ka stu­di­er som un­der­sökt sjuk­doms­fre­kven­sen för barn bo­sat­ta i när­he­ten av kraft­led­ning­ar.

Sam­ban­det mel­lan mag­net­fält och barn­leu­ke­mi kvar­står även när man ta­git hän­syn till fle­ra and­ra tänk­ba­ra risk­fak­to­rer. Nya epi­de­mi­o­lo­gis­ka stu­di­er har in­di­ke­rat lik­nan­de sam­band som äld­re stu­di­er och nya ex­pe­ri­men­tel­la stu­di­er har på sam­ma sätt som äld­re stu­di­er miss­lyc­kats med att hit­ta ett ro­bust stöd för nå­got sam­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.