Fö­re­tag ska bö­ta halv mil­jon

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERSSON 010-471 50 26 jennie.persson@hn.se

Man­nen för­lo­ra­de ar­men på ar­be­tet – nu tving­as ar­bets­gi­va­ren betala 500 000 kro­nor.

I feb­ru­a­ri 2016 för­lo­ra­de en man ar­men i en ar­bets­platso­lyc­ka på Söd­ra Cell. Man­nen var ut­hyrd till Söd­ra Cell av ett an­nat fö­re­tag och hans ar­bets­upp­gif­ter be­stod av att hy­ra ut ar­bets­red­skap samt att ser­va och re­pa­re­ra red­ska­pen, som stod på en upp­ställ­nings­plats.

EN­LIGT straf­fö­re­läg­gan­det från riksen­he­ten för mil­jö- och ar­bets­mil­jö­mål sak­na­des det av­gräns­ning­ar mel­lan tåg­spå­ret och upp­ställ­nings­plat­sen.

När man­nen ar­be­ta­de med en bom­lift blev han påkörd av ett lok och kol­li­sio­nen var så kraf­tig att man­nen för­lo­ra­de sin arm. Nu mås­te fö­re­ta­get som hyr­de ut den an­ställ­da man­nen betala 500 000 kro­nor i en fö­re­tags­bot.

EN­LIGT straf­fö­re­läg­gan­det ha­de in­te man­nens ar­bets­gi­va­ren gjort en till­räck­lig risk­be­döm­ning.

Bris­ter­na be­stod i att man in­te ha­de be­dömt upp­ställ­nings­plat­sens pla­ce­ring nä­ra spå­ret el­ler hur för­hål­lan­de­na såg ut vid han­te­ring av sto­ra ma­ski­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.