Pal­me­lid läm­nar upp­drag

Hallands Nyheter - - Varberg - STAFFAN GUSTAFSSON

Ti­di­ga­re sve­ri­ge­de­mo­kra­ten Jo­han­na Pal­me­lid väl­jer nu att läm­na si­na plat­ser i kyr­komö­tet och Gö­te­borgs stift.

HN har ti­di­ga­re be­rät­tat om de in­re slit­ning­ar­na i SD Hal­land och att det har fått till följd att Var­bergs­po­li­ti­kern Jo­han­na Pal­me­lid läm­nar par­ti­et.

Nu har hon ock­så be­stämt sig för hur hon ska gö­ra med de för­tro­en­de­upp­drag hon haft. Pal­me­lid väl­jer att läm­na si­na kyrk­li­ga upp­drag – i kyr­komö­tet och stif­tet – men sit­ter kvar i so­ci­al­nämn­den i Var­berg.

– Det är oklart vad som skul­le hän­da med min plats i so­ci­al­nämn­den om jag läm­na­de den, dess­utom är det så få mö­ten kvar fö­re va­let. I de kyrk­li­ga för­sam­ling­ar­na har man­dat­pe­ri­o­den där­e­mot pre­cis bör­jat, och där­för tyc­ker jag att det är läge att släp­pa fram and­ra där, Vil­ka re­ak­tio­ner har du fått på ditt be­slut?

– Jag har fått väl­digt många po­si­ti­va re­ak­tio­ner, många är gla­da att de in­ter­na pro­ble­men kom­mer upp till ytan. Det är många and­ra som in­te vå­gar ut­ta­la sig av räds­la att själ­va bli ute­slut­na, sä­ger Jo­han­na Pal­me­lid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.