Män döms för in­brott på Ten­son

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@var­bergs­pos­ten.se

Ef­ter de två in­brot­ten på Ten­son, en gång i de­cem­ber 2017 och en gång i feb­ru­a­ri 2018, har nu två män dömts i Var­bergs tings­rätt. Ef­ter and­ra in­brot­tet kra­scha­de de in i en mur vid Al­léga­tan.

HN har ti­di­ga­re skri­vit om in­brot­ten på Ten­son på Öst­ra Lång­ga­tan/borg­mäs­ta­re­ga­tan i Var­berg. En 27-åring och en 28-åring har nu dömts i Var­bergs tings­rätt till tio må­na­ders fäng­el­se re­spek­ti­ve vill­kor­lig dom.

VID BÅ­DA TILL­FÄL­LEN har en­tré­dör­ren kros­sats och det fram­går ur för­un­der­sök­nings­pro­to­koll att vitt­nen har sett hur två män las­tat en säck full med klä­der. Bi­len som

Vitt­nen har sett hur två män las­tat en säck full med klä­der.

tju­var­na har an­vänt vid in­brot­ten till­hör­de mam­man till en av gär­nings­män­nen och ta­gits ut­an var­ken till­stånd el­ler vet­skap från mam­man. To­talt har män­nen stu­lit klä­der till ett vär­de av om­kring 200 000 kro­nor.

Vid det se­na­re till­fäl­let fick flykt­fär­den ett ab­rupt slut vid Al­léga­tan där män­nen kra­scha­de in med flykt­bi­len i en mur. 27-åring­en flyd­de från bi­len me­dan 28-åring­en kun­de gri­pas på plats. 27-åring­en, som är hem­ma­hö­ran­de i Fal­ken­berg, an­hölls först i sin från­va­ro men greps se­na­re i Gäv­le.

27-ÅRING­EN DÖMS FÖR bå­da in­brot­ten, me­dan 28-åring­en en­bart döms för det som in­träf­fa­de i feb­ru­a­ri. För­u­tom stöld döms 27-åring­en även för olov­lig kör­ning och ringa nar­ko­ti­kabrott. 28-åring­en döms dess­utom för till­grepp av fort­skaff­nings­me­del, brott mot kniv­la­gen och ringa nar­ko­ti­kabrott.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: PRIVAT

PÅ PLATS. Fri­da Jo­ne­sig, i mit­ten, är i Shang­hai just nu, men tar över sin nya tjänst 1 maj. Bil­den togs un­der en te­prov­ning med kol­le­ger­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.