Shang­hai näs­ta för Fri­da från Ved­di­ge

Hallands Nyheter - - Varberg - MARIE HEBELIUS SVAHN 010-471 52 66 marie.hebelius.svahn@hn.se

På Ps-gym­na­si­et ha­de hon sik­tet in­ställt på konst­närs­skap. Sen tänk­te Fri­da Jo­ne­sig om och sat­sa­de på bi­lar och er­go­no­mi. In­om kort flyt­tar hon ut­om­lands för att ut­veck­la bil­sto­lar för Vol­vo Cars i Shang­hai.

– Det är svårt att sä­ga nej till ett även­tyr som det­ta. Det ska bli fan­tas­tiskt ro­ligt och jag tror att ti­den kom­mer att gå väl­digt fort, sä­ger hon.

Fri­da Jo­ne­sig är född och upp­vux­en i Ved­di­ge. Un­der gym­na­si­e­ti­den gick hon det este­tis­ka pro­gram­met med in­rikt­ning på bild och form.

– Men sista året in­såg jag att konst­när, nej det kun­de jag in­te bli.

Där­för gjor­de hon ett tek­niskt bas­år på Chal­mers. Hög­sko­lestu­di­er­na slu­ta­de med en mas­terex­a­men i in­dust­ri­al de­sign engi­ne­e­ring.

I DAG JOB­BAR hon på Vol­vo Cars i Tors­lan­da som kon­cept­le­da­re för fram­sto­lar. Bland an­nat hur de sto­lar­na i de fö­rar­lö­sa bi­lar­na kan kom­ma att se ut. Be­hövs det fram­sto­lar i en fö­rar­lös bil?

– Ha­ha! De be­hövs där ock­så. Du ska kun­na sit­ta be­kvämt vad du än gör i bi­len. Det hand­lar om svank­stöd, mas­sa­ge­sy­stem, ven­ti­la­tion...

– Som kon­cept­le­da­re job­bar jag väl­digt kund­fo­ku­se­rat och för­sö­ker där­för för­stå hur vi på fram­sto­lar­na kan ge kun­den bäs­ta möj­li­ga upp­le­vel­se bå­de när de själ­va kör och när bi­len kör av sig själv.

Det har re­dan bli­vit en hel del re­sor till Kina. Där­för kän­des det na­tur­ligt för hen­ne att tac­ka ja när ett er­bju­dan­de om ett tvåårs­kon­trakt dök upp.

– Al­la har ju in­te möj­lig­het att ba­ra läm­na allt här hem­ma i två år. Men för min livs­si­tu­a­tion pas­sa­de det, sä­ger Fri­da Jo­ne­sig.

1 maj kli­ver hon in på Volvos kon­tor i Shang­hai i egen­skap av grupp­chef. Hen­nes er­fa­ren­het av de ki­ne­sis­ka kol­le­ger­na är att de ar­be­tar hårt och ac­cep­te­rar snab­ba för­änd­ring­ar ut­an knot.

– Jag ska le­da en grupp på tio per­so­ner, samt­li­ga ki­ne­ser. Kon­to­ret är mind­re än det i Tors­lan­da så vi har stör­re möj­lig­he­ter att snabbt springa över till and­ra grup­pe­ring­ar om vi be­hö­ver de­ras sup­port, be­rät­tar Fri­da.

– Men vi har myc­ket läng­re res­tid till fa­bri­ker­na. Fa­bri­ken där S90 pro­du­ce­ras lig­ger i Daqing, sex tim­mars flyg­re­sa från Shang­hai. Ål­der: 33

Yr­ke: Grupp­chef, pro­dukt­ut­veck­la­re.

Fa­milj: Mam­ma och pap­pa i Ved­di­ge, lil­la­sys­ter i Var­berg.

Bor: Lä­gen­het på Hi­sing­en

Fri­tid: Trä­nar på gym, trä­nar yo­ga, um­gås med vän­ner.

Gör om tio år: Det lig­ger för långt bor­ta. Men om fem år bor jag nog i ett li­tet rad­hus i Gö­te­borg.

Även i Kina hand­lar det om sä­ten, nu bå­de fram och bak.

– Vi lo­ka­li­se­rar bi­lar vi ut­veck­lat i Tors­lan­da och har även ta­git fram någ­ra uni­ka va­ri­an­ter som en för­längd S90 och mer ex­klu­si­va fyr­sä­tes­ver­sio­nen av S90L.

ERFARENHETERNA AV Kina och in­te minst Shang­hai är po­si­ti­va. Fri­da Jo­ne­sig be­skri­ver den stän­digt väx­an­de mång­mil­jonsta­den som dy­na­misk.

– Det är en fan­tas­tisk stad där det hän­der så myc­ket.

Bild: ANNIKA KARLBOM

VOL­VO S90. Bi­len till­ver­kas i den ki­ne­sis­ka sta­den Daqing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.