Vin­tern höll ut länge i år

Hallands Nyheter - - Nyheter -

En må­nad som vi minns som en vän­tan­des må­nad men även en må­nad som var ut­märkt för vintri­ga även­tyr och spor­ter. Sent om­si­der kom allt­så vin­tern den­na sä­song, men den höll ut desto läng­re och in­te för­rän den 28 mars kun­de vå­ren en­ligt de­fi­ni­tion in­trä­da i Hal­lands kust­trak­ter. Un­ge­fär tre vec­kor för­se­nad i jäm­fö­rel­se med nor­ma­len och me­del­tem­pe­ra­tu­ren ham­na­de ock­så på den blå ska­lan då -0,2 gra­der upp­mät­tes i Eft­ra, vil­ket är cir­ka 1,5 gra­der un­der nor­ma­len. Dock be­hö­ver vi ba­ra gå till­ba­ka till 2013 för att hit­ta en kal­la­re mars, men till­räck­ligt kall för att kli­va in på 5:e plats i re­kord­ta­bel­len över kal­la marsmå­na­der se­dan 1976.

Vä­der­mönst­ret från slu­tet av feb­ru­a­ri fort­sat­te allt­så un­der i stort sett he­la mars. Hög­trycks­bloc­ke­ring­ar till följs av om­vän­da ström­nings­möns­ter på nor­ra halv­klo­tet ma­ta­de fram kal­la ned­slag stup i kvar­ten över sto­ra de­lar av Eu­ro­pa, och det var egent­li­gen ba­ra syd­öst­ra de­len som kla­ra­de sig un­dan de kal­la ut­brot­ten.

FÖRHÅLLANDEVIS MYC­KET snö föll över lan­det den­na vin­ter och även i vår så snö­knap­pa del av Sve­ri­ge föll det till­räck­ligt un­der sen­vin­tern för att ly­sa upp till­va­ron och även, med stöd av konst­snö, be­dri­va en ak­tiv vin­ter­sport­sä­song som va­ra­de än­da till ”pås­ka”. Un­der feb­ru­a­ri och mars no­te­ra­des vid sta­tio­nen i Eft­ra 31 da­gar med ett snötäc­ke som be­döm­des täc­ka mar­ken helt, vil­ket är det högs­ta se­dan 2012. I sam­band med den do­mi­ne­ran­de ost­li­ga vin­den så kom vi rätt lind­rigt un­dan snö­be­kym­ren som främst drab­ba­de de öst­ra de­lar­na av lan­det där ku­ling­vin­dar i pe­ri­o­der ini­ti­e­ra­de stråk av in­ten­si­va snö­fall med svår driv­bild­ning vil­ket gjor­de det tid­vis myc­ket be­svär­ligt i tra­fi­ken. Sam­man­ta­get föll det gans­ka nor­mal el­ler nå­got mind­re mängd ne­der­börd un­der må­na­den vil­ket rim­ma­de väl med det li­te kal­la­re och tor­ra­re väd­ret.

Om­lägg­ning­en av väd­ret till ett kal­la­re i år väck­te an­sen­ligt me­di­alt in­tres­se då ett fler­tal rap­por­ter om is-ut­bred­ning­en vid po­ler­na, Golf- och jet­ström­mens av­ta­gan­de syn­ka­de väl ihop med kal­lufts­ut­brot­ten. För en ob­ser­va­tör och in­tres­se­rad ter sig den sista ti­dens rap­por­ter gans­ka om­tum­lan­de då te­o­ri­er­na ställs på sin spets och det ena fram­ti­da sce­na­ri­ot ställs mot det and­ra. Ex­em­pel­vis skul­le en sva­ga­re Golfström, som tros be­ro på den glo­ba­la upp­värm­ning­en och ökad på­ver­kan från smält­vat­ten, in­ne­bä­ra kal­la­re väder i Nor­ra Eu­ro­pa, men skul­le kom­pen­se­ras av ett var­ma­re kli­mat ge­nom den på­gåen­de glo­ba­la upp­värm­ning­en. Vil­ket då krasst le­der till att vi här up­pe i norr är be­ro­en­de av att den glo­ba­la upp­värm­ning­en fort­skri­der för att vi skall ha dräg­li­ga lev­nads­vill­kor här i fram­ti­den och kun­na för­sör­ja oss själ­va med livs­me­del och an­nat nöd­vän­digt. Känns som om vi har ett spän­nan­de de­cen­ni­um fram­för oss där det kanske kan bring­as li­te klar­het i vad som kan för­vän­tas av fram­ti­den.

PÅ TAL OM fram­ti­den så märks det så sak­te­li­ga hur vi väx­er in i vä­de­rap­par­nas värld där näs­tan var­je pro­gnos nu­me­ra bryts ner i de­tal­jer så att vår livs­stil allt­mer an­pas­sas till ”in ab­sur­dum”. Jag har ro­at mig sista ti­den på att ba­ra lyss­na av om­giv­ning­en och hit­ta kopp­ling­ar till vä­de­rap­par­na. Pro­va själv någ­ra da­gar så skall ni mär­ka hur ut­brett det bli­vit. ”Vi får snab­ba oss att las­ta för kl 11 blir det regn”, ”Men det skul­le ju in­te reg­na nu, först kl 13 skul­le det bör­ja”, ”En­ligt ap­pen skall det va­ra up­pe­håll ikväll, vi kan gril­la ef­ter 18”, ”Ingen idé att tvätta bi­len, det skall reg­na i två da­gar” och så vi­da­re. Tack­näm­ligt nog kom­mer vä­de­rap­par­na allt­för säl­lan i när­he­ten av den de­talj­ri­ke­dom de er­bju­der då väd­ret än­nu är fort­satt över­läg­set tek­ni­ken. Hur kul ha­de det in­nerst in­ne va­rit att all­tid på tim­men ve­tat hur det skall bli? Prak­tisk och för­mod­li­gen sam­hälls­e­ko­no­miskt bra men för­ödan­de för oss en­tu­si­as­ter som le­ver på nö­jet av att ty­da och tol­ka ut­i­från eg­na kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter. Se­dan skall det dock vil­ligt er­kän­nas att man själv ett fler­tal gång­er åkal­lat läg­re mak­ter över vä­de­rap­par­na när över­ras­kan­de sku­rar på mo­tor­cy­kel­tu­ren för­satt gre­nen i ett till­stånd som får Ever­gla­des i Flo­ri­da att fram­stå som en öken…

Bild: TT

VIT MÅ­NAD. Snön föll of­ta och myc­ket un­der mars må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.