An­ders hål­ler ställ­ning­ar­na

An­ders Her­mans­son bör­ja­de som 14-åring in­om bygg­ställ­nings­bran­schen. I dag äger han Her­mans­sons bygg­ställ­ning­ar som ska ex­pan­de­ra verk­sam­he­ten.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MARTIN ÖRTEGREN martin.or­te­gren@hn.se

Her­mans­sons bygg­ställ­ning­ar har växt ur den nu­va­ran­de ko­sty­men och ska ut­ö­ka lo­ka­ly­tan med un­ge­fär 100 kvadrat­me­ter.

– Vi är trång­bod­da, ska an­stäl­la li­te mer per­so­nal och be­hö­ver mer kon­tors­ut­rym­me, De lo­ka­ler vi har är in­te an­pas­sa­de i dags­lä­get. Mer ut­rym­me där per­so­na­len kan sit­ta och äta och tre nya kon­tor blir det i till­bygg­na­den, sä­ger äga­ren An­ders Her­mans­son.

SOM 14-ÅRING BÖR­JA­DE han hos Bo Persson, den då­va­ran­de äga­ren av bygg­ställ­nings­fir­man. Det blev jobb på al­la lov och ef­ter att han ha­de muc­kat från lum­pen åter­vän­de han. När Pärs­son när­ma­de sig pen­sio­nen tog han över fö­re­ta­get.

– Det föll det sig na­tur­ligt. Jag ha­de job­bat hårt för att få chan­sen. Jag var ba­ra 27 år, men ha­de en tro på det jag skul­le gö­ra.

HAN SÄ­GER SIG all­tid haft en ent­re­pre­nör­såd­ra in­om sig och att han vil­le va­ra med och ut­veck­la. Han såg po­ten­ti­al i bå­de fö­re­ta­get och yr­ket i stort

– Jag vill tro och hop­pas att vi har lyc­kats med det sät­tet vi vill dri­va fö­re­ta­get, där vi är se­ri­ö­sa och väl­ut­bil­da­de. Ring­er man oss får man en pro­dukt man är nöjd med. Det är en stor per­son­lig pre­stige att lyc­kas med den upp­gif­ten. Har vi lo­vat en sak ska vi hål­la det, det är en vik­tig röd tråd ge­nom he­la fö­re­ta­get.

UN­DER 2010-TA­LET HAR de gått från tio till 30 an­ställ­da.

– Vi har duk­ti­ga och väl­ut­bil­da­de med­ar­be­ta­re, för­sö­ker va­ra i fram­kant med ut­veck­ling­en av oss själ­va och yr­ket. Det­ta gäl­ler bå­de ma­te­ri­al och lo­gistik. Där har vi träf­fat rätt, be­rät­tar äga­ren.

Eko­no­miskt har fö­re­ta­get en po­si­tiv ut­veck­ling, där omsättningen har ökat un­der de se­nas­te tre åren. Bok­slu­tet för 2017 är än­nu in­te re­vi­de­rat men det lan­dar på runt 28 mil­jo­ner kro­nor. Re­sul­ta­tet för 2016 vi­sa­de en vinst på 3,8 mil­jo­ner kro­nor.

Han me­nar att bygg­boo­men in­te per au­to­ma­tik har bi­dra­git till fram­gång.

– Det byggs ge­ne­rellt myc­ket i Sve­ri­ge, fram­för allt på väst­kus­ten. Det har va­rit en till­växtre­gi­on, men det är in­te sy­no­nymt med att vi har myc­ket att gö­ra.

Be­stäm­mel­ser och krav i bran­schen har stärkts på se­na­re år till det bätt­re en­ligt Her­mans­son.

– Det har un­der ett par års tid kom­mit nya reg­ler vad gäl­ler att mon­te­ra och de­mon­te­ra bygg­ställ­ning­ar. Det krävs ut­bild­ning­ar. Ar­bets­mil­jökra­ven har bli­vit hår­da­re och sank­tions­av­gif­ter­na hög­re, vil­ket är po­si­tivt. Man ska hål­la på det man kan, mu­ra­re ska mu­ra, må­la­re ska må­la och så vi­da­re.

FÖ­RE­TA­GET ÄR VERKSAMT i ”Hal­land med om­nejd”. Det in­ne­bär sö­der om Gö­te­borg, ner mot Mal­mö och en del i Små­land. Men Fal­ken­berg, Var­berg och Halm­stad är hu­vud­mark­na­den.

– Vis­sa kun­der får man föl­ja med när de har lång­vä­ga pro­jekt. Men det är tack­samt när det har va­rit myc­ket att gö­ra i Hal­land. Vi sam­ar­be­tar med bland an­nat Skans­ka, NCC, SK Bygg, Har­ry Larsson och Pe­ter­son och Hansson.

NÅG­RA AV DE fö­re­ta­gets ak­tu­el­la ar­be­ten i Fal­ken­berg är ställ­ning­ar­na för byg­gan­det av Bac­chus, Gekås­hu­sen på Hjorts­berg och i Ek­bac­ka.

Men allt är in­te frid och fröjd. Det är in­te lätt att få in nya mon­tö­rer i fö­re­ta­get.

– Det är pro­ble­ma­tiskt att få sö­kan­den och hit­ta med­ar­be­ta­re. Det en­da kra­vet vi har är att man ska ha kör­kort. Sen ser vi till att man blir ut­bil­dad. Man kan sä­kert av­skräc­kas då det är ett re­la­tivt tungt och fy­siskt jobb. Dock är det stor skill­nad i jäm­fö­rel­se med för 20 år sen. Ma­te­ri­al har änd­rats och de ma­ski­nel­la hjälp­med­len har bli­vit bätt­re. Det är ett fritt yr­ke som i min värld bor­de va­ra till­ta­lan­de.

RUTINERAD. An­ders Her­mans­son har va­rit i bygg­ställ­nings­bran­schen i 27 år. Se­dan 2004 dri­ver han fö­re­ta­get som har

Bild: OLA FOLKESSON

hans namn. ”Det föll sig na­tur­ligt. Jag ha­de job­bat hårt för att få chan­sen”, sä­ger An­ders, om att bli äga­re av fir­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.