Barn­can­cer­vård ut­ri­kes loc­kar fler

Hallands Nyheter - - Sverige - ANJA HAGLUND/TT

Fler för­äld­rar är in­tres­se­ra­de av att på eget ini­ti­a­tiv åka ut­om­lands för be­hand­ling av si­na svårt can­cer­sju­ka barn, en­ligt Barn­can­cer­fon­den. Men det är få som verk­li­gen åker, och ingen av be­hand­ling­ar­na har hit­tills haft någ­ra do­ku­men­te­rat be­vi­sa­de po­si­ti­va re­sul­tat på lång sikt.

De se­nas­te fem åren har mel­lan 10 och 15 svårt can­cer­sju­ka barn på si­na för­äld­rars ini­ti­a­tiv rest till kli­ni­ker ut­om­lands för be­hand­ling, en­ligt en ny rap­port från Barn­can­cer­fon­den.

An­sva­ri­ga på Sve­ri­ges sex barn­can­cer­cent­rum vitt­nar om ett ökat in­tres­se för re­sor­na, och i en enkät med 442 för­äld­rar vars barn di­a­gnosti­ce­rats med can­cer upp­ger 15 pro­cent att de fun­de­rat på sa­ken.

– Att in­tres­set ökar är in­te så kons­tigt. Det cir­ku­le­rar en hel del in­for­ma­tion på nä­tet kring al­ter­na­ti­va be­hand­ling­ar ut­om­lands, för­äld­rar möts där och ut­by­ter er­fa­ren­he­ter. Men det vik­ti­ga är ju att det finns ett så bra fak­ta­un­der­lag som möj­ligt för för­äld­rar­na så att de vet vad de ger sig in på, sä­ger Kerstin Sol­ler­brant, forsk­nings­chef på Barn­can­cer­fon­den.

MYC­KET UPP­MÄRK­SAM­HET HAR ett sjuk­hus i mex­i­kans­ka Mon­ter­rey fått. För­äld­rar har be­ta­lat mil­jon­tals kro­nor för be­hand­ling­ar och re­sor dit. I ett par fall har an­hö­ri­ga ge­nom kam­pan­jer i so­ci­a­la me­di­er lyc­kats sam­la in sto­ra sum­mor för än­da­må­let.

Men en­ligt Barn­can­cer­fon­den är vår­den vid de här kli­ni­ker­na ex­pe­ri­men­tell, och man fram­hål­ler att de var­ken re­do­vi­sar si­na me­to­der el­ler re­sul­tat öp­pet.

– Det är svårt att grans­ka dem. Lä­kar­na i Sve­ri­ge kan in­te gå in och se ex­akt vil­ken typ av be­hand­ling bar­nen kom­mer att få. Det kan till och med in­ne­bä­ra ris­ker för pa­ti­en­ten. Se­dan finns det ock­så all­tid en li­ten risk att man blir lu­rad, det kos­tar myc­ket peng­ar och de här för­äld­rar­na sam­lar ihop allt de äger och har för att kun­na åka iväg, sä­ger Kerstin Sol­ler­brant.

Ingen av be­hand­ling­ar­na som för­äld­rar själv ta­git ini­ti­a­tiv till har hit­tills vi­sat någon do­ku­men­te­rad lång­sik­tig po­si­tiv ef­fekt, en­ligt Barn­can­cer­fon­den.

MEN AV RAPPORTEN fram­går ock­så att det för för­äld­rar­na hand­lar om en sista ut­väg.

”Vi gjor­de det för att i Sve­ri­ge kun­de man in­te gö­ra nå­got mer”, sä­ger en för­äl­der i en­kä­ten.

– Or­sa­ken till att för­äld­rar åker ut­om­lands är in­te att de miss­tror den svens­ka sjuk­vår­den. Men man kän­ner att man vill gri­pa det sista halm­strå­et, man vill vän­da på al­la ste­nar, för att om möj­ligt få ens barn att över­le­va. Det har vi full för­stå­el­se för, sä­ger Kerstin Sol­ler­brant.

Trots att in­tres­set ökar är det sam­ti­digt få som fak­tiskt åker ut­om­lands.

De fles­ta can­cer­sju­ka barn som be­hand­las ut­om­lands re­mit­te­ras via svensk sjuk­vård. Det kan hand­la om ope­ra­tio­ner som yt­terst säl­lan el­ler ald­rig ut­förs i Sve­ri­ge, el­ler en be­hand­ling som än­nu in­te finns till­gäng­lig här. 15–20 barn har fått så­dan vård ut­om­lands de se­nas­te fem åren, en­ligt rapporten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.