Fus­kar­na har ja­gats av UHR i fle­ra år

Hallands Nyheter - - Sverige - ANTON KASURINEN/TT

* Ef­ter en skärp­ning av reg­ler­na är det in­te risk­fritt att fus­ka på hög­sko­le­pro­vet. Uni­ver­si­tets- och hög­sko­le­rå­det (UHR) kan stänga av den som an­vän­der otillåt­na hjälp­me­del i upp till två år. Al­la for­mer av fusk är straff­bart.

* För po­li­san­mä­lan krävs att prov­del­ta­ga­ren har skri­vit un­der ”på he­der och sam­ve­te” att in­te an­vän­da otillåt­na hjälp­me­del un­der pro­vet.

* Dess­utom ska iakt­ta­gel­ser från prov­le­da­re, ana­ly­ser av in­läm­na­de provsvar, tips el­ler an­nan be­vis­ning ut­gö­ra un­der­lag för en be­döm­ning om prov­del­ta­ga­ren har an­vänt otillåt­na hjälp­me­del.

* Brotts­ru­bri­ce­ring­en blir ”osann för­säk­ran”. Möj­lig straff­på­följd är i nor­mal­fal­let bö­ter el­ler upp till sex må­na­ders fäng­el­se. Hös­ten 2015 fick Uni­ver­si­tet­s­och hög­sko­le­rå­det de förs­ta kon­kre­ta tip­sen om att prov­skri­va­re fus­ka­de på hög­sko­le­pro­vet med hjälp av avan­ce­ra­de hör­s­näc­kor. Men de har haft svårt att få bukt med pro­ble­met.

I lör­dags slog po­li­sen i Norr­kö­ping till mot en li­ga som miss­tänks ha sålt de rät­ta sva­ren till hög­sko­le­pro­vet. Li­gan tros ha fått in minst tio mil­jo­ner kro­nor på verk­sam­he­ten som på­gått i fy­ra, fem år över he­la lan­det. Fus­ket har mark­nads­förts helt öp­pet på in­ter­net.

Hur kun­de ni in­te upp­täc­ka det­ta?

– Vi har upp­täckt det. Hös­ten 2015 fick vi de förs­ta kon­kre­ta tip­sen om att det på­går fusk med hjälp av tek­nis­ka hjälp­me­del, som mik­ro­sko­piskt små hör­s­näc­kor, sä­ger Tu­u­la Ku­os­ma­nen, av­del­nings­chef på Uni­ver­si­tets- och hög­sko­le­rå­det som an­sva­rar för hög­sko­le­pro­vet.

Be­red­ska­pen höj­des. Bland an­nat öka­des an­ta­let prov­vak­ter. En­dast pen­na, sudd­gum­mi, lin­jal och mar­ke­rings­pen­na får nu fin­nas på bor­det. Prov­del­ta­gar­na mås­te läm­na ifrån sig si­na mo­bil­te­le­fo­ner och de ska va­ra helt av­stäng­da. UHR bör­ja­de ock­så med tek­nis­ka ana­ly­ser av provsva­ren vil­ket led­de till att ett 50-tal per­so­ner av­slö­ja­des med att ha fus­kat. Sex av des­sa fick av­slu­ta sin ut­bild­ning – fem av dem ha­de bör­jat på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tets läkar­pro­gram och en på KTH:S bas­pro­gram.

– Ef­ter det pro­vet så har vi kon­ti­nu­er­ligt gjort tek­nis­ka ana­ly­ser av provsva­ren, sä­ger Ku­os­ma­nen.

Vå­ren 2016 fö­reslog UHR yt­ter­li­ga­re åt­gär­der i en skri­vel­se till re­ge­ring­en. Man fick ge­hör på punk­ten att prov­del­ta­ga­re ska skri­va un­der att man in­ty­gar på he­der och sam­ve­te att man in­te vil­se­le­der el­ler an­vän­der otillåt­na hjälp­me­del. Den som än­då fus­kar kan nu po­li­san­mä­las för osant in­ty­gan­de.

2016 po­li­san­mäl­des 52 prov­del­ta­ga­re. De fles­ta ut­red­ning­ar la­des ned, men i feb­ru­a­ri i år döm­des en man i 20-års­ål­dern för att ha fus­kat i en hi­sto­risk dom. Där­ef­ter togs fle­ra an­mäl­ning­ar upp igen.

Prov­vär­dar ska gå runt i prov­sa­len och hål­la koll. Hur kan de in­te upp­täc­ka fus­ket?

– Det går in­te att upp­täc­ka de här hör­s­näc­kor­na för vi har ingen rätt att kropps­vi­si­te­ra del­ta­ga­re el­ler gå ige­nom de­ras väs­kor, och vi kan in­te krä­va att någon ska lyf­ta på hå­ret el­ler lik­nan­de. Vi för fort­fa­ran­de dis­kus­sio­ner kring att in­fö­ra kropps­vi­si­te­ring, un­ge­fär på sam­ma sätt som på flyg­plat­ser och kon­ser­ter.

Li­gan mark­nads­för­de sig helt öp­pet på in­ter­net, bor­de ni in­te haft koll på det?

– Det har vi haft. Vi har fått Fa­ce­book att stänga ned de här an­non­ser­na och saj­ter­na. Det­ta krä­ver att fler ak­tö­rer in­ser all­va­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.