Al­li­an­sen re­do att dis­ku­te­ra snabb­tåg

Hallands Nyheter - - Sverige - MA­RIA DAVIDSSON/TT

Re­ge­ring­en söker en bred över­ens­kom­mel­se om nya stam­ba­nor för snabb­tåg. Pro­jek­tet be­döms kos­ta 205 mil­jar­der kro­nor och ta runt 25 år. Al­li­an­sen har tac­kat ja till sam­tal.

De två re­ge­rings­par­ti­er­na So­ci­al­de­mo­kra­ter­na (S) och Mil­jö­par­ti­et (MP) är nu över­ens om att gå vi­da­re med det störs­ta in­fra­struk­tur­pro­jek­tet i Sve­ri­ge i mo­dern tid – nya stam­ba­nor för hög­has­tig­hets­tåg på sträc­kor­na Stock­holm–gö­te­borg och Stock­holm–mal­mö.

– Vi vill kun­na fär­dig­stäl­la nya stam­ba­nor för hög­has­tig­het så snart som möj­ligt och vår be­döm­ning är att det bör kun­na ske till 2040–2045, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Tomas Ene­roth (S).

RE­GE­RING­EN SÄT­TER prislap­pen 205 mil­jar­der kro­nor på pro­jek­tet. Det är nå­got läg­re än de 230 mil­jar­der kro­nor som ti­di­ga­re nämnts. En­ligt MP:S språk­rör, kli­mat­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin, be­ror det på att kost­na­den kan pressas om man byg­ger på kor­ta­re tid. Dess­utom sä­ger hon att pro­jekt på kon­ti­nen­ten vi­sat att det går att byg­ga till läg­re kost­nad.

Re­ge­ring­en skic­ka­de på tis­da­gen en in­bju­dan till sam­tal om snabb­tå­gen till Al­li­an­sen och Väns­ter­par­ti­et. De har tac­kat ja.

DEN STO­RA FRÅ­GAN är fi­nan­sie­ring­en. In­fra­struk­tur­mi­nis­tern und­vi­ker att gå in på hur re­ge­ring­en vill lö­sa den frå­gan. S har länge va­rit av­vi­san­de till att lå­na ihop peng­ar­na, me­dan MP va­rit po­si­tivt till den lös­ning­en.

MP vill ha tåg som kan kö­ra i 320 kilo­me­ter i tim­men, som re­jält kan kor­ta res­ti­den Stock­holm–gö­te­borg och Stock­holm–mal­mö och ta re­se­nä­rer från Stock­holm till Ham­burg på fem tim­mar. Men ju snab­ba­re tåg, desto dy­ra­re blir de nya stam­ba­nor­na. Tra­fik­ver­ket har re­kom­men­de­rat 250 kilo­me­ter i tim­men. Re­ge­ring­en vill in­te pre­ci­se­ra vil­ken has­tig­het man nu sik­tar på.

– Vi är eni­ga om att res­ti­den ska bli så kort att tå­gen kan er­sät­ta fly­get, sä­ger Isa­bel­la Lö­vin.

Bild: SHIZUO KAMBAYASHI/TT

ÄR NÅ­GOT PÅ SPÅREN. S och MP är över­ens om att de vill bör­ja byg­ga hög­has­tig­hetsjärn­väg, om de får en bred enig­het över block­grän­sen för för­sla­get. På bil­den den ja­pans­ka Shin­kan­sen i To­kyo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.