Stu­dent fick rätt i HD: ”Jät­te­glad”

Hallands Nyheter - - Sverige -

MÄLARDALEN: En hög­sko­la kan tving­as betala till­ba­ka stu­den­ter för ut­bild­ning­ar som in­te hål­ler måt­tet, slår Högs­ta dom­sto­len fast. Den ame­ri­kans­ka stu­den­ten Con­nie Dickin­son, som drev fal­let, får nu till­ba­ka 114 000 kro­nor. – Det känns fan­tas­tiskt, jag har vän­tat länge på det här, sä­ger hon. Högs­ta dom­sto­len (HD) kon­sta­te­rar dels att det fun­nits ett av­tal mel­lan stu­den­ten och hög­sko­lan, dels att det fun­nits be­ty­dan­de kva­li­tets­bris­ter i ut­bild­ning­en. Con­nie Dickin­son har där­med rätt att få till­ba­ka två tred­je­de­lar av det be­lopp hon be­ta­lat för ut­bild­ning­en.

Hon be­ta­la­de 170 000 kro­nor för fy­ra ter­mi­ner på kan­di­dat­ut­bild­ning­en Ana­ly­ti­cal fi­nan­ce på Mä­lar­da­lens hög­sko­la, men hop­pa­de av se­dan Uni­ver­si­tets­kans­ler­säm­be­tet sla­git fast att den in­te höll måt­tet.

HD:S be­slut blir pre­ju­di­ce­ran­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.