Fort­satt kri­tiskt läge för tum­la­re

Hallands Nyheter - - Sverige -

ÖSTERSJÖN: Lä­get för ös­ter­sjötum­la­ren, en av de mins­ta tand­va­lar­na, är fort­satt kri­tiskt. I nu­lä­get finns ba­ra runt 500 in­di­vi­der kvar, och det krävs minsk­ning av mil­jö­gif­ter, änd­ra­de fis­ke­me­to­der och mer hän­syn från far­tygs­tra­fi­ken för att räd­da den, rap­por­te­rar P4 Kristi­an­stad.

Även un­der­vat­tens­bul­ler ut­gör ett hot då det stör den skyg­ga va­lens hör­sel som den an­vän­der för att na­vi­ge­ra och hit­ta fö­da.

– Med Ös­ter­sjötum­la­ren är det in­te bra alls. Den är akut ho­tad, vil­ket be­ty­der att det är stor risk att den kom­mer att dö ut om vi in­te änd­rar si­tu­a­tio­nen, sä­ger Ju­lia Carlström, fors­ka­re på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et, till ra­di­on. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.