Bur­ma lo­var fri­ge över 8 000 fång­ar

Hallands Nyheter - - Världen - TT-REUTERS

Bur­mas nye pre­si­dent Win My­int lo­var att tu­sen­tals fång­ar ska släp­pas i en stor am­ne­sti som en del i fi­ran­det av det bur­me­sis­ka ny­å­ret.

Be­slu­tet syf­tar till att bringa ”frid och gläd­je i män­ni­skors hjär­tan” och mo­ti­ve­ras med hu­ma­ni­tä­ra skäl, skri­ver pre­si­den­tens stab i ett ut­ta­lan­de, där det pre­ci­se­ras att to­talt 8 490 fång­ar ska släp­pas.

Bland des­sa finns över 6 000 män­ni­skor som dömts för dro­gre­la­te­rad brotts­lig­het, och nä­ra 2 000 fängs­la­de mi­li­tä­rer och po­li­ser, skri­ver re­ge­ring­ens ta­les­per­son Zaw Htay på Fa­ce­book. Han skri­ver vi­da­re att 36 per­so­ner som finns på stöd­or­ga­ni­sa­tio­nen AAPP:S lis­ta över po­li­tis­ka fång­ar finns bland de som ska släp­pas.

De två Reu­ter­s­jour­na­lis­ter som sut­tit fängs­la­de i lan­det un­der fy­ra må­na­der är dock in­te in­klu­de­ra­de i am­ne­stin, en­ligt en ta­les­per­son för kri­mi­nal­vårds­myn­dig­he­ter­na. Bur­mas fak­tis­ka le­da­re Aung San Suu Kyi, som länge satt i hu­sar­rest in­nan hon kom till mak­ten 2016, har sagt att fri­gi­van­det av po­li­tis­ka fång­ar är en pri­o­ri­te­rad

sak för hen­ne.

Bild: JEAN FRANCOIS BADIAS/TT

ORÄDD. Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron ta­la­de för förs­ta gång­en i Eu-par­la­men­tet i Stras­bourg på tis­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.