Macron på of­fen­si­ven – pre­miär­ta­la­de i EU

Hallands Nyheter - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

”Jag vill till­hö­ra en ge­ne­ra­tion som kom­mer att för­sva­ra Eu­ro­pas själv­stän­dig­het. Jag vill ha ett EU som är byggt på en le­van­de de­mo­kra­ti.”

Ge in­te ef­ter för de auk­to­ri­tä­ra ten­den­ser­na, ma­nar Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron i ett sturskt förs­ta fram­trä­dan­de i Eu-par­la­men­tet. Macron tar gär­na strid mot Eu-mot­stån­dar­na – men lär få käm­pa för att få skep­ti­ker­na med sig.

Stund­tals var det som om re­na rock­stjär­nan fanns på plats när den frans­ke pre­si­den­ten fram­träd­de in­för le­da­mö­ter­na i Eu-par­la­men­tet i Stras­bourg på tis­da­gen.

Det sur­ra­des och fo­to­gra­fe­ra­des och ap­plå­de­ra­des. Eu-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Jean-clau­de Junc­ker nic­ka­de be­lå­tet och kon­sta­te­ra­de att ”Frank­ri­ke är till­ba­ka”. Till och med många mot­stån­da­re gav tum­men upp för Macrons re­to­ris­ka för­må­ga.

– Jag kom­mer från en ge­ne­ra­tion som in­te har upp­levt kri­gen. Men jag vill in­te till­hö­ra en ge­ne­ra­tion av sömn­gång­a­re, som glömt sitt eget för­flut­na. Jag vill till­hö­ra en ge­ne­ra­tion som kom­mer att för­sva­ra Eu­ro­pas själv­stän­dig­het. Jag vill ha ett EU som är byggt på en le­van­de de­mo­kra­ti, sa­de pre­si­den­ten bland an­nat.

MACRON LADE RE­DAN i sep­tem­ber fram si­na Eu-pla­ner i ett stort tal i Sor­bon­ne-uni­ver­si­te­tet, om allt från en ge­men­sam euro­bud­get och en eu­ro­fi­nans­mi­nis­ter till ska­pan­det av eu­ro­pe­is­ka uni­ver­si­tet och ge­men­sam­ma ci­vil­för­svars­in­sat­ser.

Myc­ket av det av­hand­la­des kort även i tis­da­gens val – in­klu­si­ve idéer om stöd­peng­ar till de som tar hand om flyk­ting­ar och löf­ten om att gär­na betala mer till EU:S bud­get. I al­la fall om den blir mer mo­dern.

Hu­vud­bud­ska­pet var än­då ett klart bud­skap om EU:S de­mo­kra­tis­ka för­de­lar kont­ra de auk­to­ri­tä­ra ten­den­ser som Macron tyc­ker sig se allt of­ta­re.

– Det finns en fa­sci­na­tion med det il­li­be­ra­la och den väx­er he­la ti­den. Det är som ett eu­ro­pe­iskt in­bör­des­krig ibland där vå­ra skill­na­der och na­tio­nell ego­ism ver­kar vik­ti­ga­re än vår enig­het, var­na­de Macron.

Den 40-åri­ge för­re eko­no­mi­mi­nis­tern är in­te alls rädd för att de­bat­te­ra med si­na mot­stån­da­re och gav ef­fek­tivt svar på tal åt al­le­han­da kri­tis­ka rös­ter i tis­da­gens de­batt.

Än­då har han fort­fa­ran­de många kvar att över­ty­ga. På tors­dag vän­tar ett vik­tigt mö­te med Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel i Ber­lin, där det re­ge­rings­do­mi­ne­ran­de krist­de­mo­kra­tis­ka CDU in­te alls är för­tjust i många av Macrons idéer för att re­for­me­ra EU.

EM­MA­NU­EL MACRON Frank­ri­kes pre­si­dent

ÄVEN BLAND DE svens­ka Eu-par­la­ments­le­da­mö­ter­na är skep­si­sen ut­bredd.

– Jag för­står fort­fa­ran­de in­te hans stor­het. Han lät un­ge­fär som eu­ro­pe­is­ka le­da­re bru­kar lå­ta, sä­ger Ma­ri­ta Ulv­skog (S).

– Det var fluf­figt och vi­sio­närt – men ock­så he­la ti­den lan­dan­de i det mer cent­ra­lis­tis­ka, tyc­ker Gun­nar Hök­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.