EU öpp­nar för nya in­trä­den i uni­o­nen

Hallands Nyheter - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

Stor­bri­tan­ni­en för­hand­lar om ut­trä­de ur EU. Då vill Eu-kom­mis­sio­nen för­hand­la om in­trä­de i stäl­let – med Al­ba­ni­en och Ma­ke­do­ni­en.

Tyd­ligt nöjd kon­sta­te­rar EU:S ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni på en press­kon­fe­rens i Stras­bourg att Eu-kom­mis­sio­nen nu vill in­le­da med­lem­skaps­för­hand­ling­ar med Al­ba­ni­en och Ma­ke­do­ni­en.

– Vå­ra part­ner i re­gi­o­nen har le­ve­re­rat väl­digt vik­ti­ga re­for­mer över­lag och har mo­der­ni­se­rat si­na eko­no­mi­er. Un­der de se­nas­te tre åren har vi sett re­sul­tat som tyd­ligt ver­ka­de omöj­li­ga att nå när vi in­led­de vår man­dat­pe­ri­od, sä­ger Mog­he­ri­ni.

AL­BA­NI­EN OCH MA­KE­DO­NI­EN har länge va­rit ute ef­ter Eu-med­lem­skap, men har hit­tills in­te an­setts re­do för att ens få bör­ja för­hand­la. För Ma­ke­do­ni­en bloc­ke­ras frå­gan se­dan många år till­ba­ka av miss­nö­je i Gre­kland med lan­dets namn.

Om öv­ri­ga Eu-län­der ger tum­men upp för en för­hand­lings­start åter­står dock fort­fa­ran­de många och långa år av för­hand­ling­ar in­nan ett Eu-in­trä­de kan bli ak­tu­ellt.

Ex­em­pel­vis be­räk­nas Mon­te­negro och Ser­bi­en, som in­led­de si­na med­lem­skaps­för­hand­ling­ar 2012 re­spek­ti­ve 2014, in­te va­ra re­do för Eu-med­lem­skap för­rän ti­di­gast år 2025.

Mog­he­ri­ni är än­då över­ty­gad om nyt­tan av att län­der­na på väst­ra Bal­kan fram­ö­ver in­för­li­vas i Eu­sam­ar­be­tet.

– EU:S ut­vidg­nings­po­li­tik är en in­ve­ste­ring – i fred, sä­ker­het, väl­stånd och sta­bi­li­tet i Eu­ro­pa. Den är i vårt eget in­tres­se. Väst­ra Bal­kan är Eu­ro­pa och kom­mer att va­ra en del av EU:S fram­tid, sä­ger Mog­he­ri­ni i Stras­bourg.

”EU BE­HÖVS PÅ Bal­kan för att in­te läm­na fäl­tet fritt för and­ra stor­mak­ter som gör an­språk på re­gi­o­nen. I och med ut­vidg­ning vin­ner uni­o­nen ökad sä­ker­het och ut­veck­ling, möj­lig­het till en ut­vid­gad mark­nad med väl­ut­bil­dad be­folk­ning samt säk­rar en håll­bar fred i re­gi­o­nen”, skri­ver i sin tur den svens­ke Eu-par­la­ments­le­da­mo­ten Ja­sen­ko Se­li­mo­vic (L) i ett ut­ta­lan­de.

Bild: VIRGINIA MAYO/TT/ARKIV

MED­LEM­SKAP. EU:S ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni kon­sta­te­rar att Eu-kom­mis­sio­nen vill in­le­da för­hand­ling­ar med Al­ba­ni­en och Ma­ke­do­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.