Eu-dom­stol: Polsk av­verk­ning olag­lig

Hallands Nyheter - - Världen -

PO­LEN: Po­len bröt mot EU:S mil­jö­lag­stift­ning ge­nom sköv­ling­en av ur­skog i lan­det, slår Eu-dom­sto­lens högs­ta in­stans fast. Skogs­av­verk­ning­en in­ne­bär ett hot mot en rad få­gel- och in­sekts­ar­ter, en­ligt do­ma­ren Ma­rek Safjan.

Bi­a­lowie­zasko­gen är en av Eu­ro­pas sista ur­sko­gar och har klas­sats som världs­arv av Une­sco. Världs­na­tur­fon­den WWF väl­kom­nar do­men. – Det är en klar se­ger för Eu­ro­pas na­tur­liv. Na­tu­ren kan in­te non­cha­le­ras och det kan in­te hel­ler EU:S lag­stift­ning, sä­ger Andre­as Baumül­ler vid WWF.

En ta­les­per­son för mil­jö­de­par­te­men­tet sä­ger att Po­len kom­mer att föl­ja dom­sto­lens ut­slag.

Po­lens re­ge­ring har mo­ti­ve­rat av­verk­ning­en med att man vill mins­ka ris­ken för skogs­brand och an­grepp från gran­bark­bor­ren. (Tt-afp-reuters)

Bild: ADAM BOHDAN/TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.