EU vill ha fin­gerav­tryck i id-kort

Hallands Nyheter - - Världen -

EU: Eu-kom­mis­sio­nen vill hö­ja kra­ven på id-kort och gö­ra det lät­ta­re för brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter att få till­gång till fi­nan­si­el­la upp­gif­ter.

– Ter­ro­ris­ter och brotts­ling­ar är snab­ba med att änd­ra stra­te­gi­er och hit­ta på nya verk­tyg för att för­sö­ka ska­da oss. Men i dag vi­sar vi att vi är snab­ba­re, smar­ta­re och mer på­hit­ti­ga, häv­dar EU:S in­ri­kes­kom­mis­sio­när Di­mitris Avra­mo­pou­los på en press­kon­fe­rens i Stras­bourg.

Bland de för­slag som sam­ti­digt pre­sen­te­ra­des finns ett krav på att al­la id-kort i EU in­om fem år ska in­ne­hål­la bi­o­met­ris­ka da­ta och fin­gerav­tryck.

– Ef­ter al­la at­tac­ker vi ut­satts för och de ut­ma­ning­ar vi ställts in­för så är det in­te läng­re ac­cep­ta­belt att 88 mil­jo­ner Eu-med­bor­ga­re fort­fa­ran­de an­vän­der id-kort av pap­per, sä­ger Avra­mo­pou­los.

I för­sla­gen in­går även att un­der­lät­ta för po­lis att få ut elektro­nis­ka upp­gif­ter som be­vis­ma­te­ri­al, hin­der mot in­köp av vis­sa ke­mi­ka­li­er som kan an­vän­das för bomb­till­verk­ning samt tuf­fa­re bak­grunds­kon­trol­ler vid ex­port och im­port av han­deld­va­pen.

För­sla­gen ska nu i van­lig ord­ning be­hand­las av EU:S med­lems­län­der och Eu-par­la­men­tet. (Stras­bourg, TT:S kor­re­spon­dent)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.