Er­do­gans al­li­e­ra­de vill se ti­di­ga­re­lagt val

Hallands Nyheter - - Världen -

TURKIET: Le­da­ren för det tur­kis­ka na­tio­na­list­par­ti­et Na­tio­nel­la hand­lings­par­ti­et (MHP) vill att det pla­ne­ra­de va­let i no­vem­ber näs­ta år ti­di­ga­re­läggs till au­gusti i år.

– Un­der den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen är det in­te möj­ligt att vän­ta till den 3 no­vem­ber 2019, sä­ger Dev­let Ba­h­ce­li, i ett tal un­der ett par­ti­mö­te i An­ka­ra.

Va­let har fått en sär­skilt ladd­ning då det är i sam­band med det som nya, mer om­fat­tan­de, be­fo­gen­he­ter för pre­si­den­ten ska bör­ja gäl­la. Des­sa god­togs med knapp mar­gi­nal i en folk­om­röst­ning i april i fjol. Ba­h­ce­li, som är nä­ra al­li­e­rad med pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan, spår att re­sul­ta­tet av det kom­man­de va­let blir ”en ny se­ger”.

I en re­ak­tion på Bache­lis ut­spel sä­ger Tur­ki­ets vice pre­miär­mi­nis­ter Be­kir Boz­dag att re­ge­ring­en kom­mer att över­vä­ga upp­ma­ning­en om att ti­di­ga­re­läg­ga va­let. Er­do­gan har dock hit­tills in­si­ste­rat på att det ska hål­las i no­vem­ber 2019. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.