Austra­li­en vill stop­pa barn­hemstu­rism i Asi­en

Hallands Nyheter - - Världen - TT-REUTERS

Austra­li­en vill sät­ta stopp för så kal­lad barn­hemstu­rism i Syd­osta­si­en, där tu­ris­ter som vill gö­ra gott i själ­va ver­ket del­tar i män­ni­sko­han­del.

Barn i län­der som Kam­bod­ja tas från si­na hem och sätts på barn­hem för att loc­ka do­na­tio­ner och stöd från vo­lon­tä­rer från Austra­li­en, sä­ger sto­ra väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner som Lu­mos, som ar­be­tar för att hjäl­pa barn på barn­hem.

FN och ide­el­la grup­per, in­klu­si­ve or­ga­ni­sa­tio­nen Räd­da Bar­nen, har var­nat för barn­hemstu­rism, som an­ses va­ra en form av mo­dernt sla­ve­ri.

Austra­li­er­na är ett av de län­der vars folk ger mest peng­ar till den här ty­pen av barn­hem, och vill nu mins­ka ef­ter­frå­gan på des­sa in­sti­tu­tio­ner från tu­ris­ter.

DEN AUSTRALISKA SENATORN Lin­da Rey­nolds kal­lar fe­no­me­net för ”2000-ta­lets per­fek­ta bluff” och sä­ger att män­ni­skor får en ”soc­ker­kick” av att gö­ra gott och de­la det på so­ci­a­la me­di­er.

Austra­li­en vän­tas god­kän­na hår­da nya la­gar mot sla­ve­ri i år och lag­stif­ta­re tryc­ker på för att barn­hemstu­rism ska in­klu­de­ras, en­ligt Rey­nolds.

För­ra må­na­den lan­se­ra­de re­ge­ring­en i Austra­li­en en kam­panj för att av­skräc­ka med­bor­ga­re från att åka till barn­hem i ut­lan­det och del­ta i kort­sik­tigt vo­lon­tär­ar­be­te som in­te krä­ver någon ut­bild­ning.

– Vå­ra vo­lon­tä­rer, många unga och stu­den­ter, del­tar oav­sikt­ligt i män­ni­sko­han­del. De be­ta­lar upp till 2 000 dol­lar (mot­sva­ran­de drygt 13 000 svens­ka kro­nor) för att gö­ra det, sa­de Austra­li­ens ut­ri­kesmi­nis­ter Ju­lie Bishop.

– Fa­mil­jer ger upp si­na barn och de blir tu­rist­attrak­tio­ner. Vi vill in­te bi­dra till barns elän­de i re­gi­o­nen, sa­de hon.

Minst åt­ta mil­jo­ner barn bor på barn­hem och and­ra in­sti­tu­tio­ner runt om i värl­den, men fy­ra av fem har minst en le­van­de för­äl­der, en­ligt väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen Lu­mos.

Bild: HENG SINITH/TT/ARKIV

MÄN­NI­SKO­HAN­DEL. En grupp barn i den kam­bod­jans­ka pro­vin­sen Si­em Re­ap. Nu vill Austra­li­en sät­ta stopp för så­kal­lad barn­hemstu­rism i Syd­osta­si­en. Per­so­ner­na på bil­den har ing­et med tex­ten att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.