So­nys nya lig­ger bra i han­den

Hallands Nyheter - - Väder & vind - @wie­sel­gren på Twit­ter Eva Wie­sel­gren

Änt­li­gen en mo­bil som går lätt att hål­la! Som är li­ten och nätt men sam­ti­digt är snabb och har jät­te­bra ka­me­ra.

Jag tyc­ker So­ny Xpe­ria XZ2 Com­pact är bätt­re än den stör­re och dy­ra­re XZ2. Jät­testo­ra dy­ra mo­bi­ler med bra pre­stan­da finns många nu. En li­ten mo­bil som är rik­tigt bra är svå­ra­re att hit­ta.

XZ2 Com­pact är in­te pyt­te­li­ten. Skär­men är 5 tum. Men den är li­ten nog för att lig­ga skönt i han­den ut­an att du ris­ke­rar att den gli­der ur grep­pet. For­men är li­te run­dad med mju­ka kan­ter. Mo­bi­len är in­te su­per­tunn, vil­ket är en för­del. In­te ba­ra för att den blir grepp­vän­lig ut­an för att det får plats ett hyf­sat bra bat­te­ri i den.

XZ2 COM­PACT är håll­bar även i be­ty­del­sen tå­lig. Den kla­rar smuts och regn och har go­ril­laglas som in­te kros­sas så lätt. Tän­ker vi håll­bar ur mil­jö­syn­punkt så ökar mo­bi­lens livs­längd när den in­te är så lätt att tap­pa. An­nars är So­ny in­te bäst på mil­jö. Fö­re­ta­get lig­ger i mit­ten på Gre­en­pe­a­ce gui­de till grö­na­re elekt­ro­nik. Ef­ter Fairp­ho­ne och App­le, fö­re Sams­ung och Hu­awei.

Ka­me­ran i XZ2 Com­pact har So­nys se­nas­te fi­nes­ser som su­perslow­mo­tion och se­kvenstag­ning­ar av rör­li­ga mo­tiv med au­to­fo­kus. Den kan fil­ma i 4K med HDR. Den har en sär­skild ka­mer­a­knapp som bå­de kan sät­ta på ka­me­ran snabbt och ta bil­den. Även här är det kom­pak­ta­re for­ma­tet över­läg­set de plat­ta sto­ra skär­mar­na.

ATT FOTOGRAFERA med XZ2 Com­pact känns som att an­vän­da en li­ten kom­pakt­ka­me­ra, gjord för fic­kan. Det är lätt att fånga ögon­blic­ket även med en hand. Och lätt att all­tid ha med den här mo­bi­len i fic­kan.

I en tid när många tyc­ker mo­bi­len tar för stor plats i vå­ra liv är So­nys lil­la ny­kom­ling en väl­kom­men mo­dell. Det är ingen låg­bud­get­mo­bil. Den kan gö­ra allt som de sto­ra kan, li­ka bra el­ler bätt­re. Den finns i fic­kan när du be­hö­ver den. Men den li­te mind­re skär­men in­bju­der in­te till att sva­ra på mejl el­ler hänga på Fa­ce­book så fort du får en stund över.

XZ2 Com­pact är bra för mu­siklyss­ning ock­så. Den har ste­re­o­hög­ta­la­re som ger över­ras­kan­de klart ljud. Även film går att se på fem tum, fast den som vill se film i mo­bi­len of­ta fö­re­drar an­tag­li­gen stör­re skärm.

MO­BI­LEN LADDAS med usb-c och har ing­et van­ligt hör­lursut­tag. Det finns en två­de­lad ad­ap­ter som till­be­hör för den som har lu­rar med sladd och vill kun­na lad­da sam­ti­digt. Ett van­ligt be­hov för den som åker tåg långt till ex­em­pel.

Till skill­nad från den stör­re XZ2 har Com­pact-mo­del­len in­te stöd för tråd­lös ladd­ning. Det kan jag ab­so­lut le­va med.

Bild: EVA WIE­SEL­GREN

HÅLL­BAR. Den här kan hänga med på allt ut­an att jag tap­par den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.