Nya kon­sert­bok­ning­ar i bå­de Var­berg och Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - AGNES ARONS­SON agnes.arons­son@hn.se

En av Sve­ri­ges främs­ta popoch hip­ho­par­tis­ter kom­mer till Fal­ken­berg i som­mar. Da­ni­el Adams-ray står på Stål­boms scen i ju­li.

Da­ni­el Adams-ray var med och ba­na­de väg för en ny våg av svensk hip­hop till­sam­mans med Os­kar Linn­ros i grup­pen Snook i bör­jan på 2000-ta­let. Se­dan dess har han gjort di­ver­se so­lo­pro­jekt och oli­ka sam­ar­be­ten, bland an­nat med Pet­ter i lå­ten ”Håll om mig”. Någ­ra av Da­ni­el Adams-rays mest kän­da lå­tar är ”Dum av dig”, ”Gub­ben i lå­dan”, ”Lil­la La­dy”.

Nu står det klart att han kom­mer till Stål­boms i Fal­ken­berg den 26/7, och gör en spel­ning i en ny skep­nad i kon­cep­tet DA­NI­EL ADAMS-RAY x HUMAN. Som HUMAN släp­per han ny mu­sik på eng­els­ka, med en vi­sion om att HUMAN in­te är en per­son el­ler ett band ut­an en mu­si­ka­lisk re­flek­tion av mänsk­lig­he­ten och hur värl­den ser ut i dag. Förs­ta sing­eln som HUMAN släpp­tes i no­vem­ber för­ra året och he­ter ”Hig­her”. Bil­jet­ter släpps 8 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.