Väx­jö kör­de över Skel­l­ef­teå i den förs­ta fi­nal­mat­chen.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - GÖRAN SUNDBERG/TT

Guldfa­vo­ri­ten Väx­jö bör­ja­de Sm-fi­nal­se­ri­en mot Skel­l­ef­teå med en mäk­tig makt­de­mon­stra­tion. Det blev re­na kros­sen, 7–0, in­för ett oran­ge­fär­gat och ut­sålt Vi­da are­na.

Det är den störs­ta se­gern i en fi­nal­match se­dan Skel­l­ef­teå be­seg­ra­de Fär­je­stad med 8–1 i den tred­je fi­na­len 2014.

Väx­jö ha­de ra­dat upp sju ra­ka seg­rar i slut­spe­let – 8–1 to­talt i mat­cher i kvarts- och se­mi­fi­nal – men det fanns vis­sa frå­ge­tec­ken än­då.

Dels ha­de guldfa­vo­ri­ten in­te spe­lat match på nio da­gar, dels sak­na­des stjärn­mål­vak­ten Vik­tor Fasth.

Frå­ge­teck­nen rä­ta­des ut kvickt.

VIK­TOR ANDRÉN VAR sä­ker­he­ten själv och höll nol­lan ef­ter att ha räd­dat 22 skott.

– Jag tyck­te det kän­des bra. Jag har nog sagt det ti­di­ga­re men jag har job­bat myc­ket men­talt. Jag kän­de mig re­do, sa­de han till C Mo­re.

– Hur man än vän­der och vri­der på det så är det hoc­key vi spe­lar. Jag har spe­lat mi­na mat­cher den här sä­song­en och det har känts bra. Det är vik­tigt att in­te gö­ra någon stör­re grej av det.

Mat­chen var ba­ra jämn i någ­ra in­le­dan­de mi­nu­ter – se­dan högg hem­ma­la­get blixt­snabbt två gång­er.

Bren­dan Shin­ni­min sköt 1–0 i nät­ta­ket från nä­ra håll ef­ter 8.10 se­dan Den­nis Rasmus­sen vun­nit puc­ken i ena sarg­hör­net. Ba­ra 1.24 se­na­re jubla­des det åter­i­gen i en full­satt are­na, 5 750 åskå­da­re.

Di­rekt ef­ter tek­ning åkte två Skel­l­ef­teå­spe­la­re ihop och lag­kap­te­nen Li­am Red­dox kun­de skju­ta 2–0.

BÅ­DA MÅLEN KOM ef­ter svagt Skel­l­ef­teå­spel i egen zon – och bå­da gång­er­na fanns Skel­l­ef­teås förs­ta­ked­ja på isen.

– Det var en här­lig start för grup­pen, vi har ju va­rit le­di­ga ett tag. Så det var skönt att få i gång be­nen och hit­ta spe­let, sa­de Red­dox till C Mo­re.

Skel­l­ef­teå fick ett par lä­gen i nu­me­rärt över­läge, men det är en spel­form där det in­te fun­ge­rat för Väs­ter­bot­tensla­get som var 13-pro­cen­ti­ga i slut­spe­let in­för fi­nal­se­ri­en.

Oscar Möl­ler fick öp­pet mål i slu­tet av förs­ta pe­ri­o­den, men sköt i ut­si­dan av mål­bu­ren.

I and­ra pe­ri­o­den slog Väx­jö ock­så till två gång­er på kort tid.

ROBERT ROSÉN, till­ba­ka ef­ter av­stäng­ning, sköt is­kallt 3–0 vid Jo­ni Or­tios främ­re stol­pe ef­ter en snabb spel­vänd­ning se­dan Eli­as Pet­ters­son och Jo­el Persson spe­lat fram och kort där­ef­ter slog Pet­ters­son själv in 4–0 med en back­hand i po­wer­play från en po­si­tion bakom för­längd mål­lin­je.

Det blev yt­ter­li­ga­re två mål i nu­me­rärt över­läge för Väx­jö i tred­je pe­ri­o­den ge­nom Andrew Ca­lof och Robert Rosén. Jan­ne Pe­so­nen fast­ställ­de 7–0.

Skel­l­ef­teå­spe­lar­na tap­pa­de hu­mö­ret och när Erics­son ut­ma­na­de An­dy Mi­e­le på en fajt – som do­mar­na hann stop­pa – åkte bå­da ut på 2+10 mi­nu­ter.

Bild: JONAS LJUNGDAHL

UPPVISNING. Eli­as Pet­ters­son och Den­nis Rasmus­sen bril­je­ra­de med blän­dan­de of­fen­sivt spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.