Den sju­ka upp­täck­ten

Lä­ka­ren glöm­de kvar ett verk­tyg ef­ter ope­ra­tio­nen i Ham­pus Svens­sons knä. Det upp­täck­tes 15 må­na­der se­na­re. – Helt klart det sju­kas­te jag har va­rit med om, sä­ger Svens­son själv.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - CHRISTOPHER VALLERIUS christopher.vallerius@hn.se

Ham­pus Svens­son har två gång­er ope­re­rats för kors­bands­ska­dor i knät och ef­ter ett gym­pass på mån­da­gen fick han en obe­hag­lig över­rask­ning.

– Jag kör­de öv­ning­ar på gym­met och helt plöts­lig kän­de jag ba­ra hur det klic­ka­de till i knät. Se­dan blev det helt stelt och svul­let, sä­ger Ham­pus Svens­son.

MEN EF­TER ETT tag blev det dess­utom myc­ket vär­re. Någon­ting i knät ha­de böjt sig och tryck­te sig ut­åt, som att det var på väg ur skin­net.

– Det var ing­et som stack ut från bör­jan men ef­ter ett tag så bör­ja­de det gö­ra mer och mer ont och me­tall­bi­ten ha­de bör­jat le­ta sig ut.

Ham­pus åkte in till aku­ten, där man först in­te för­stod vad som var fel. Ef­ter rönt­gen kun­de man se­dan kon­sta­te­ra att ett verk­tyg från en av kors­bandso­pe­ra­tio­ner­na ha­de glömts kvar in­u­ti knät. Ett verk­tyg ha­de gått av på mit­ten. Och nu är det 15 må­na­der se­dan han gjor­de ope­ra­tio­nen.

– Jag vet knappt vad jag ska sä­ga, jag har ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de. Och det ha­de ingen av per­so­na­len på sjuk­hu­set hel­ler. Nu pre­cis ef­teråt kan man skrat­ta åt det men det är ju verk­li­gen helt sjukt, sä­ger Ham­pus Svens­son.

UN­DER FÖRSÄSONGEN HAR han haft svårt att trä­na och knäpro­ble­men har in­te ve­lat ge med sig. Men om det be­ror på verk­ty­get som glöm­des kvar går in­te att sä­ga i nu­lä­get.

– Jag hop­pas ju att det är så och att det blir helt bra nu. Men jag har pra­tat med lä­ka­ren som ope­re­ra­de mig och han bad verk­li­gen om ur­säkt. Han ha­de ju ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de hel­ler.

Att ta ut me­tall­bi­ten ord­na­des snabbt på mån­dags­kväl­len.

– De sat­te lo­kal­be­döv­ning och skar ett snitt. Se­dan ploc­ka­de de ut den och de har sagt att jag ska kun­na va­ra igång igen om 3-4 vec­kor. Hur kän­ner du själv med tan­ke på det som har hänt?

– Just nu är det väl­digt blan­dat. På ett sätt är det ju väl­digt skönt att det är löst nu men sam­ti­digt så är det ju ett jäk­la miss­tag. Men jag ska sät­ta mig ner och pra­ta med lä­ka­ren som gjor­de ope­ra­tio­nen här fram­ö­ver. Han är väl­digt ång­er­full och nu får vi se vad som hän­der. Men för­hopp­nings­vis lö­ser sig allt till slut.

VIL­LE UT. Den långa me­tall­bi­ten som glöm­des kvar i Ham­pus Svens­sons knä le­ta­de sig till slut ut från sitt göm­stäl­le.

Bil­der: PRIVAT

Bild: PELLE BÖRJESSON

UNIK HÄNDELSE. Ingen på sjuk­hu­set ha­de upp­levt nå­got lik­nan­de för­ut, att hit­ta ett verk­tyg i ett knä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.