Rysk fot­bolls­björn upp­rör: ”Ovär­digt”

Hallands Nyheter - - Sport -

FOT­BOLL: Det är upp­rört i Ryss­land ef­ter ett märk­ligt jip­po in­för en fot­bolls­match i tred­je­di­vi­sio­nen. Film­klip­pet som snabbt har spri­dits över värl­den vi­sar hur en livs le­van­de björn kom­mer in, klap­par hän­der­na, stäl­ler sig på bak­be­nen och får läm­na över match­bol­len till do­ma­ren.

– Det är tyd­ligt att de har trä­nat upp den här björ­nen på ett ovär­digt sätt, sä­ger en re­pre­sen­tant för djur­skydds­or­ga­ni­sa­tio­nen WAP en­ligt NTB.

Björ­nen Tim, som dju­ret kal­las, häm­ta­des från en tur­ne­ran­de cir­kus. Allt ska ha god­känts av det rys­ka fot­bolls­för­bun­det och en­ligt björ­nens äga­re på­går för­hand­ling­ar om att han ska med­ver­ka i fot­bolls-vm, skri­ver Ver­dens Gang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.