Lind­berg vill få till en fem­te kval­match

Hallands Nyheter - - Sport - MATTIAS NILS­SON

HANDBOLL: KVAL TILL HANDBOLLSLIGAN

Un­der­läge 1-2 i mat­cher och HK Var­berg har kni­ven mot stru­pen. Men Jo­nat­han Lind­berg kän­ner sig lugn. – Jag är in­te li­ka ner­vös som in­för de and­ra mat­cher­na. Man vet li­te vad man får mö­ta nu, sä­ger han.

In­ne i fi­karum­met på Team Spor­tia på Va­lens in­du­stri­om­rå­de er­kän­ner Jo­nat­han Lind­berg att han ska­ka­de in­för match num­mer ett i Sp­ar­banks­hal­len. Sam­ti­digt var det då som HK Var­berg spe­la­de som bäst.

– Vi fick en full­träff i den mat­chen. Se­dan har vi in­te lyc­kats hål­la sam­ma kon­ti­nu­i­tet och nog­grann­het. Star­ten är ju jät­te­vik­tig mot ett så pass bra lag som Karls­kro­na, sä­ger Jo­nat­han Lind­berg.

STRATEGIN I MATCH fy­ra är att få till ett tajt 6-0-för­svar. Och spe­la ”li­te gri­sigt”. Men slip­pa ut­vis­ning­ar.

– De kom­mer ju från ett an­nat tem­po och mer fy­siskt spel. När man fått stopp på en all­svensk spe­la­re har man trott att det räckt mot ett elit­se­ri­e­lag ock­så, men de har va­rit tyng­re och snab­ba­re och man häng­er in­te med för att det skil­jer en mil­li­se­kund, sä­ger Jo­nat­han Lind­berg och fort­sät­ter:

– Vi ska in­te skyl­la på do­mar­na. Visst, i förs­ta bor­t­a­mö­tet kän­des det som att de job­ba­de emot oss, men nu i för­ra mat­chen var de bra. Det var vårt eget fel.

Jo­nat­han är lad­dad in­för ”mås­te­mat­chen”.

– Hem­ma är vi star­ka. De vet att de kom­mer få en tuff re­sa här up­pe. 2000 per­so­ner vo­re häf­tigt, men 1800 är in­te orim­ligt, sä­ger Lind­berg när han får sia om pu­blik­siff­ra.

Han gil­lar kval­fe­bern och stäm­ning­en.

– Jag har ba­ra va­rit med om ne­ga­ti­va kval in­nan. Så det här är kanske det störs­ta man får upp­le­va som hand­bolls­spe­la­re, sä­ger 28-åri­ge Jo­nat­han

som nyss skri­vit på ett nytt tvåårs­kon­trakt. Kom­mer du spe­la för någon an­nan klubb?

– Nej, jag tror in­te det. Det ska väl­digt myc­ket till. Jag fick för­frå­gan från Nordnor­ge (Bo­dö) i vå­ras, men det kän­des in­te sär­skilt loc­kan­de. Men det var ju kul att bli upp­märk­sam­mad.

HK VAR­BERG HA­DE en dipp mitt un­der sä­song­en, men i bör­jan gick det strå­lan­de.

– Vi fick en väl­digt bra start och gick obe­seg­ra­de förs­ta 13 mat­cher­na. Då ha­de vi väl­digt bra spel och ma­te­ri­al. ”Dan­ne” (Lind­gren) kun­de en­bart kon­cen­tre­ra sig på för­svars­spel, men att gå bå­da vägar­na är tungt. Det kän­ner jag själv när man spe­lar bå­de fram­åt och bak­åt. Man blir trött av att va­ra i zon tre och ald­rig få en lugn stund. På kan­ten kan de ju pus­ta ut emel­lanåt. Ha­de vi haft full trupp med Char­les Eli­as­son och Anton Jöns­son ha­de vi haft me­ra val i vårt spel. Nu blir myc­ket fo­ku­se­rat runt (Filip) Be­rentsen. Han har gjort det jäv­ligt bra, men vi blir li­te lätt­läs­ta.

DRÖMSCENARIOT ÄR ATT få till en fem­te av­gö­ran­de match på sön­dag.

– Vi vin­ner med tre bol­lar, åker till Karls­kro­na och får en bra start där. Då kom­mer de bli ner­vö­sa och få pa­nik. Se­dan har de ju spe­la­re som re­dan sig­ne­rat för and­ra klub­bar. Det kanske finns i bak­tan­ken när det ska av­gö­ras.

Det gäl­ler bland and­ra hö­gersex­an Ham­pus Ols­son (HK Mal­mö) och hö­ger­ni­an Ja­kob Nygren (Ystads IF).

– Ham­pus Ols­sons flytt­lass går re­dan på mån­dag har jag hört.

”Jon­te” och HKV ska för­stås gö­ra allt för att den flyt­ten in­te ska gå ti­di­ga­re.

Bild: SUVAD MRKONJIC

FY­SISKT DUELL. Var­bergs Jo­nat­han Lind­berg och Karls­kro­nas Nick­las Grundsten stö­ter ihop un­der kva­let till Handbollsligan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.