Kvinn­li­ga le­da­re ska mins­ka över­grepp

FRIIDROTT: UT­RED­NING AVSLÖJAR FLE­RA SEX­U­EL­LA ÖVER­GREPP

Hallands Nyheter - - Sport - INGELA AHLBERG/TT

Ef­ter att lö­par­stjär­nan Moa Hjel­mer i hös­tas vitt­nat om att hon våld­ta­gits av en an­nan ak­tiv i sam­band med Finn­kam­pen 2011 star­ta­de Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­det en gransk­ning, som gjorts av fors­ka­re vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet.

Av de 192 lands­lags­fri­id­rot­ta­re, mel­lan 2011 och 2017, som sva­ra­de på en­kä­ten upp­gav näs­tan tolv pro­cent att de någon gång bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp. Fem av des­sa sva­ra­de att över­grep­pen sked­de in­om fri­id­rot­ten och två att det sked­de i sam­band med en lands­lags­sam­ling.

– Sen Moa kom med sin rap­port blev jag väl­digt oro­lig att vi skul­le ha ett väl­digt stort mör­ker­tal, men det kän­ner jag att stu­di­en trots allt in­te vi­sar. Det är jag väl­digt tack­sam för. Men två fall i lands­lags­sam­man­hang är två för myc­ket, sä­ger Ka­rin Tor­ne­klint.

SE­DAN FÖRBUNDET FÅTT siff­ror­na från stu­di­en har Tor­ne­klint haft i upp­drag att tit­ta på åt­gär­der.

Det har bland an­nat kon­kret re­sul­te­rat i att man in­fört en grupp på tre per­so­ner som ut­sat­ta kan hö­ra av sig till om man in­te vill pra­ta med si­na lands­lags­le­da­re. Dess­utom har tra­di­tio­nen med in­spar­kar i lands­la­get ta­gits bort och al­ko­hol­po­li­cyn setts över.

– Inspar­kar­na har va­rit väl­digt snäl­la de se­nas­te åren, men jag kän­ner att det är där som vi har störst risk och då tar vi bort det, sä­ger Tor­ne­klint.

Det ska ock­så bli ett mer jäm- ställt le­dar­skap i se­ni­or­lands­la­get.

– Jäm­ställ­da mil­jö­er är det säk­ras­te sät­tet att mins­ka kränk­ning­ar, så det är en jät­te­vik­tig frå­ga. Vi har va­rit väl­digt duk­ti­ga i ju­ni­or­lands­la­gen att ha jäm­ställ­da le­dar­skap, men på se­ni­or­ni­vå har vi in­te lyc­kats på sam­ma sätt. Av 50 elitträ­na­re är kanske två el­ler tre kvinn­li­ga coacher, sä­ger för­bunds­kap­te­nen.

– Då mås­te vi job­ba på ett an­norlun­da sätt och ta obe­kvä­ma be­slut. Vi ska job­ba än­nu tuf­fa­re där.

TOR­NE­KLINT SÄ­GER OCK­SÅ att Hjel­mers vitt­nes­mål gett lands­lags­led­ning­en stor ener­gi att ar­be­ta med den här ty­pen av frå­gor.

– Vi le­da­re dis­ku­te­rar hur vi är mot varand­ra, hur vi be­mö­ter dem som kom­mer in i lands­la­get, hur vi kan va­ra än­nu bätt­re le­da­re och fånga upp dem som kanske in­te mår bra. De som kom­mer in i lands­la­gen ska kun­na kän­na sig tryg­ga, sä­ger hon. * 404 fri­id­rot­ta­re som va­rit med i se­ni­or­lands­la­get 2011–2017 fick möj­lig­het att sva­ra på en web­ben­kät. * 192 sva­ra­de och av dem upp­gav näs­tan tolv pro­cent att de någon gång bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp. Fem av des­sa upp­gav att de bli­vit ut­sat­ta för över­grep­pen i fri­id­rotts­sam­man­hang, och två av dem ha­de ut­satts av en trä­na­re el­ler le­da­re. Två av de fem ut­sat­tes i sam­band med en lands­lags­ak­ti­vi­tet. * De till­frå­ga­de sva­ra­de ock­så på frå­gor om fy­sis­ka över­grepp. Tio pro­cent sva­ra­de att de va­rit ut­sat­ta då över­grep­pen ut­förts av vux­na. En av för­ö­var­na ska ha va­rit en trä­na­re/le­da­re in­om fri­id­rot­ten.

Drygt 20 lands­lags­fri­id­rot­ta­re har ut­satts för sex­u­el­la över­grepp vi­sar Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­dets ut­red­ning. – Det gör mig väl­digt led­sen och för­ban­nad, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Ka­rin Tor­ne­klint, som bland åt­gär­der­na vill hit­ta fler kvinn­li­ga lands­lags­le­da­re.

* I bör­jan av ok­to­ber i fjol bri­se­ra­de skan­da­len kring Hol­ly­wood­pro­du­cen­ten Har­vey We­ins­te­in, som av en mängd kvin­nor an­kla­ga­des för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, och hash­tag­gen #me­too tog fart på Twit­ter. Någ­ra dygn se­na­re pe­ka­des en rad kän­da män ut för sex­u­el­la över­grepp och tra­kas­se­ri­er även i Sve­ri­ge. * I Sve­ri­ge väx­te me­too-kam­pan­jen med upp­rop från många bran­scher. * 2 290 kvin­nor in­om svensk idrott – ak­ti­va, trä­na­re, för­bunds­an­ställ­da, sport­jour­na­lis­ter och sup­port­rar – skrev un­der id­rot­tens upp­rop mot sex­ism, #ti­me­out.

Bild: STI­NA STJERNKVIST

VILL SE MER JÄMSTÄLLDHET. Fri­id­rot­tens för­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint un­der pre­sen­ta­tio­nen av stu­di­en om sex­u­el­la och fy­sis­ka över­grepp. ”Jäm­ställ­da mil­jö­er är det säk­ras­te sät­tet att mins­ka kränk­ning­ar” sa hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.