Hung­rig Bart­hold ja­gar fem­te Sm-gul­det

Hallands Nyheter - - Sport - CARL GÖRANSTTSON/TT

Hon har vun­nit fy­ra ra­ka Sm­guld med Lu­leå och fyll­de 38 år i vår. Mätt? In­te bas­ket­ve­te­ra­nen An­na Bart­hold. – Jag får job­ba med det jag äls­kar, min pas­sion i li­vet, sä­ger hon in­för Sm-fi­na­len mot Umeå Udo­mi­na­te.

An­na Bart­hold har hun­nit slu­ta i lands­la­get ett par gång­er och tve­ka­de för­ra som­ma­ren om en fort­sätt­ning i Lu­leå.

Men bas­ket är helt en­kelt för ro­ligt för att slu­ta med, när krop­pen trots allt sä­ger att den fort­fa­ran­de hål­ler. Den här sä­song­en har Bart­hold där­för bå­de gjort come­back i Em-kva­let med Blå­gult och fört sin klubb till än­nu en Sm-fi­nal.

– Jag har värl­dens bäs­ta jobb. Att få le­va på det här så länge och på så hög ni­vå är un­der­bart, sä­ger 38-åring­en.

SÅ SENT SOM för två år se­dan ut­sågs An­na Bart­hold till li­gans mest vär­de­ful­la spe­la­re och in­sat­ser­na i år ty­der in­te alls på att for­wards­stjär­nan är på väg att da­la. Bart­hold har snit­tat 17,5 po­äng – flest av al­la i Lu­leå – och 7,9 re­tu­rer per match.

”Det kom­mer att bli en väl­digt tuff match­se­rie och kan myc­ket väl gå till fem mat­cher.”

AN­NA BART­HOLD

– När jag var 27–28 år och spe­la­de i Spa­ni­en, och tyck­te att jag var på min topp då, ha­de jag in­te räk­nat med det här. Men jag kän­ner mig bätt­re trä­nad nu än när vi vann det förs­ta gul­det, sä­ger hon.

PÅ ONSDAGSKVÄLLEN IN­LEDS jak­ten på Sm-guld num­mer 5 och för fjär­de året i rad står Umeå Udo­mi­na­te för mot­stån­det. Lu­leå går in i fi­nal­se­ri­en som fa­vo­rit ef­ter att på vägen dit ba­ra ha för­lo­rat en match i grundse­ri­en (mot just Udo­mi­na­te) och yt­ter­li­ga­re en i slut­spe­let (mot Mark), bå­da gång­er­na på bor­ta­plan.

– Men det kom­mer att bli en väl­digt tuff match­se­rie och kan myc­ket väl gå till fem mat­cher, sä­ger Bart­hold öd­mjukt.

– Att vi har vun­nit fy­ra guld i rad är ga­let bra, men man mås­te kom­ma ihåg att det är väl­digt svårt att ba­ra vin­na ett.

LULEÅPUBLIKEN VER­KAR pre­cis som Bart­hold ha guld­hung­ern in­takt ef­ter de se­nas­te årens fram­gång­ar. På tis­dags­ef­ter­mid­da­gen ha­de näs­tan 2 000 bil­jet­ter sålts till den förs­ta fi­na­len, och till den tred­je fi­na­len – då ett nytt Sm-guld i bäs­ta fall kan säk­ras – är al­la sitt­plat­ser re­dan slut­sål­da.

nju­ter av

AN­NA BART­HOLD BA­RA stö­det från fan­sen:

– Jag bru­kar sä­ga att jag skul­le vil­ja re­sa runt med vår hem­ma­publik även på bor­t­a­mat­cher­na. Skämt åsi­do – de är un­der­ba­ra och som en sjät­te spe­la­re för oss. Det är tufft för lag att kom­ma till Lu­leå, när vi spe­lar fi­nal här kan det bli svet­tigt och gans­ka ga­let. * 2017: Lu­leå. * 2016: Lu­leå. * 2015: Lu­leå (un­der nam­net Northland). * 2014: Lu­leå (un­der nam­net Northland). * 2013: Norr­kö­ping. * 2012: Tel­ge. * 2011: Tel­ge. * 2010: 08 Stock­holm. * 2009: Sol­na. * 2008: Sol­na.

Bild: ERIK SIMANDER/ARKIV

ÄLS­KAR SITT JOBB. An­na Bart­hold och Lu­leå är på gul­d­jakt igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.