Jo­haug gör come­back: ”Li­ka bra el­ler bätt­re”

Hallands Nyheter - - Sport - TT-NTB

På ons­da­gen är The­re­se Jo­haug fri att täv­la igen ef­ter sin dop­nings­av­stäng­ning. Kanske bätt­re än nå­gon­sin. – Det skul­le för­vå­na mig om hon in­te är li­ka bra el­ler bätt­re, sä­ger trä­na­ren Pål Gun­nar Mik­kelsplass.

På lör­dag ska den nors­ka skid­stjär­nan del­ta i 37-kilo­me­terslop­pet Skar­ve­ren­net, men in­te i elit­klas­sen ut­an i en mo­tions­klass till­sam­mans med spon­so­rer, så nå­got prov på form kan hon in­te vi­sa. Det är först i som­mar, i ett rull­skid­lopp i Te­le­mark den 25 ju­ni som täv­lingscome­bac­ken sker. Och på snö ska 29-åring­en täv­la först i Bei­tostø­len i no­vem­ber.

Rap­por­ter­na från hen­nes trä­nings­tes­ter vi­sar dock att kon­kur­ren­ter­na lär få se upp till vin­tern.

– The­re­se är ab­so­lut på en väl­digt hög ni­vå. Jag har sett vad hon har gjort på trä­ning och är trygg med att hon har gjort job­bet som krävs, sä­ger Mik­kelsplass, som tror att Jo­haug kom­mer till­ba­ka star­ka­re än nå­gon­sin.

– Man vet ald­rig med form, men det skul­le över­ras­ka mig om hon in­te är på sam­ma ni­vå – el­ler bätt­re.

Han sä­ger att Jo­haug haft svac­kor un­der av­stäng­nings­ti­den.

– Men nu kan hon noll­stäl­la helt och vet att när sä­song­en sät­ter igång så star­tar hon med sam­ma för­ut­sätt­ning­ar som kon­kur­ren­ter­na, sä­ger Mik­kelsplass.

Sä­song­en 2015–2016 var nors­kan helt över­läg­sen i skid­spå­ren, vann Tour de Ski, den sä­songs­av­slu­tan­de skid­tou­ren i Ka­na­da och sam­man­lagt 17 lopp i världs­cu­pen vil­ket var tan­ge­rat re­kord.

Sik­tet var se­dan in­ställt på VM i Lah­tis 2017 och OS i Py­e­ong­chang 2018.

Men så åkte hon på skid­lä­ger i Li­vig­no i Ita­li­en i au­gusti 2016 och en tid se­na­re om­kull­kas­ta­des al­la pla­ner. Den läppsal­va som Jo­haug be­hand­la­de si­na sön­der­brän­da läp­par med in­ne­höll den anabo­la ste­ro­i­den clos­te­bol, vil­ket vi­sa­des i dop­nings­pro­vet som Jo­haug läm­na­de den 4 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.