Fot­boll med tvär­lin­jer kan lö­sa arena­ka­os

Hallands Nyheter - - Sport - MICKE LARSSON/TT

Kom­mu­nen dub­bel­bo­ka­de två eve­ne­mang på sam­ma are­na. Nu får Gö­te­borg Mar­vels flyt­ta sin match mot Carl­stad i den ame­ri­kans­ka fot­bol­lens su­per­se­rie, och Gö­te­borg FC kan få spe­la fot­boll med lin­jer för ame­ri­kansk fot­boll på pla­nen.

Den som sökt in­for­ma­tion på nä­tet om id­rotts­e­ve­ne­mang i Gö­te­borg kom­man­de lör­dag har fått för­vir­ran­de bud­skap. Bå­de Gö­te­borg FC i fot­bol­lens da­mall­svens­ka och Gö­te­borg Mar­vels i den ame­ri­kans­ka fot­bol­lens su­per­se­rie för her­rar har upp­gett sig ha hem­ma­match på Val­hal­la id­rotts­plats kloc­kan 15, en krock som upp­märk­sam­mats av Gö­te­borgs-pos­ten.

– Det har skett en dub­bel­bok­ning, på grund av den mänsk­li­ga fak­torn, sä­ger Mi­kael Persson, in­for­ma­tions­an­sva­rig på kom­mu­nens are­na­bo­lag Got Event. – Det är jät­tetrå­kigt, tilläg­ger han. Nu har Got Event be­stämt att Gö­te­borgs FC:S match mot Ham­mar­by ska spe­las som pla­ne­rat på Val­hal­la, på lör­dag kloc­kan 15.

– Vi dis­ku­te­rar med Gö­te­borg Mar­vels hur vi ska hit­ta en lös­ning för dem, sä­ger Mi­kael Persson.

En­ligt Mar­vels finns ett för­slag från Got Event om att Mar­vels herr­lag ska spe­la på lör­dag kloc­kan 17, strax ef­ter Gö­te­borg FC:S match.

– Det har vi ac­cep­te­rat. Nu hop­pas jag att vå­ra mot­stån­da­re Carl­stad ac­cep­te­rar det och att Gö­te­borg FC ac­cep­te­rar det, sä­ger Jens Car­lqvist, ord­fö­ran­de i Gö­te­borg Mar­vels.

– Men då tving­as de spe­la med vå­ra lin­jer, tvärs över pla­nen. Fast vi tving­as ju spe­la med de­ras lin­jer, så det är väl inga kons­tig­he­ter, tyc­ker Car­lqvist.

Gö­te­borg Mar­vels dam­lag ska en­ligt pro­gram­met ock­så spe­la på Val­hal­la, ti­di­ga­re på lör­da­gen. Den mat­chen, mot Öre­bro i söd­ra su­per­se­ri­en, be­rörs hit­tills in­te av bok­nings­rö­ran. * I sep­tem­ber 2016 be­hand­la­de The­re­se Jo­haug si­na sön­der­brän­da läp­par med sal­van Tro­fo­der­min, som hon fått av lands­lagslä­ka­ren Fred­rik S Ben­dik­sen un­der ett hög­höjds­lä­ger i Ita­li­en. Den 16 sep­tem­ber dop­nings­testa­des Jo­haug och knappt en må­nad se­na­re of­fent­lig­gjor­des att den anabo­la ste­ro­i­den clos­te­bol hit­tats i hen­nes urin­prov. * Nor­ges id­rotts­för­bund stäng­de se­na­re av Jo­haug i 13 må­na­der, gäl­lan­de från och med den 18 ok­to­ber 2016, men In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det (Fis) över­kla­ga­de till id­rot­tens skil­je­dom­stol Cas. I au­gusti för­ra året för­läng­de Cas av­stäng­ning­en till 18 må­na­der, vil­ket in­ne­bar att The­re­se Jo­haug mis­sa­de OS i Py­e­ong­chang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.