An­na Ta­ka­nen spe­lar Bang i ny mo­no­log

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SA­RA ULLBERG/TT

Hon var al­la tid­nings­lä­sa­res äls­ka­de Kä­ring­en mot ström­men. Jour­na­lis­ten Bar­bro Al­ving lät ingen sty­ra si­na val, men brot­ta­des he­la li­vet med en känsla av otill­räck­lig­het. Nu spe­lar An­na Ta­ka­nen, upp­vux­en ut­an­för Fal­ken­berg, Bang i en ny­skri­ven pjäs.

Bar­bro Al­ving, mer känd un­der sig­na­tu­ren Bang, ha­de en osvik­lig för­må­ga att all­tid va­ra på plats där det hän­de: vid Olym­pi­a­den 1936 i det Hit­ler­hyl­lan­de Tyskland, i Spa­ni­en un­der in­bör­des­kri­get el­ler i In­do­ne­si­en, ny­li­gen oc­ku­pe­rat av den hol­länds­ka ar­mén.

IBLAND HAR HON be­skri­vits som en svensk He­ming­way. Dels hand­lar det om hen­nes sti­lis­tis­ka för­må­ga – den in­sikts­ful­la och vas­sa stil som kän­ne­teck­nar allt hon skrev – men ock­så om hen­nes pri­va­ta sfär. I en lång ar­ti­kel i Min­ne­nas Jour­nal dras pa­ral­lel­ler­na till den ame­ri­kans­ke hård­kok­te för­fat­ta­ren för att även hon ”lev­de hårt och brot­ta­des med skriv­kramp och livs­ång­est”.

– Jag hop­pas att vad man kan kän­na igen i Bang är en män­ni­ska som är full av mot­sätt­ning­ar men än­då ald­rig tap­par sin tro och sitt hopp på män­ni­skan, sä­ger An­na Ta­ka­nen som ge­stal­tar Bar­bro Al­ving i den ny­skriv­na mo­no­lo­gen ”Bang” på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Stock­holm.

Pjä­sen, skri­ven av Mag­nus Lind­man och re­gis­se­rad av Fri­da Röhl, byg­ger på Bangs eg­na tex­ter och de kon­tras­ter som finns mel­lan dag­boks­ma­te­ri­a­let, re­por­ta­gen och kå­se­ri­er­na. I ar­be­tet har man ock­så pra­tat med Bangs fa­milj för att ska­pa sig en bild av pri­vat­kvin­nan, hon som opla­ne­rat blev gra­vid med en gift man, be­höll bar­net och se­na­re ha­de en lång kär­leks­full re­la­tion med en an­nan kvin­na. Att Bang dess­utom lev­de med stän­dig in­re press är ingen hem­lig­het, in­te hel­ler att hon stund­tals brot­ta­des med al­ko­hol­pro­blem.

PÅ PRE­MIÄ­REN KOM­MER Bangs barn­barn att fin­nas med, be­rät­tar An­na Ta­ka­nen.

– De har va­rit väl­digt fi­na när vi har träf­fats. Vi frå­ga­de det älds­ta barn­bar­net om det var nå­got vi in­te fick gö­ra el­ler som de kän­de att vi in­te kun­de gö­ra och då sa­de hon ”gör hen­ne in­te till en hjäl­te – gör hen­ne till en män­ni­ska” och det är det vi har för­sökt gö­ra. Du är te­a­ter­chef på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, hur hin­ner du med att ock­så skå­de­spe­la?

– Jag har va­rit te­a­ter­chef i 14 år i Gö­te­borg och i Stock­holm och på bå­da teat­rar­na har det in­gått i mitt upp­drag att jag ska spe­la el­ler re­gis­se­ra en gång om året. Så det är ba­ra att job­ba hår­da­re. I lik­het med många and­ra te­a­ter­che­fer och konst­när­li­ga le­da­re på lan­dets in­sti­tu­tio­ner har jag i mitt upp­drag att va­ra verk­sam med min konst­när­li­ga prak­tik som skå­de­spe­la­re och re­gis­sör.

Pre­miä­ren skul­le ur­sprung­li­gen ha hål­lits för ett par vec­kor se­dan men har, på grund av för­re vd:n Ben­ny Fred­riks­sons bort­gång, skju­tits upp till den 21 april. Född: 1909 som dot­ter till språk­fors­ka­ren Hjal­mar Al­ving och jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Fan­ny Al­ving. Av­led 1987.

Bak­grund: Bör­ja­de sin jour­na­lis­tis­ka ba­na som vo­lon­tär på Stock­holms Dag­blad 1928 och blev se­dan re­dak­tions­sek­re­te­ra­re på tid­ning­en Idun. Sitt sto­ra ge­nom­brott fick hon som re­por­ter på Da­gens Nyheter, då hon som 27-åring rap­por­te­ra­de från Olym­pi­a­den i Ber­lin 1936. Hon var kvar på tid­ning­en fram till 1959. Un­der den pe­ri­o­den åkte hon bland an­nat, på eget be­våg, till Spa­ni­en för att rap­por­te­ra om in­bör­des­kri­get, till det oc­ku­pe­ra­de Nor­ge un­der and­ra världs­kri­get och till Indien där hon träf­fa­de Ma­hat­ma Gand­hi. Läm­na­de se­dan DN och från 1942 ar­be­ta­de hon för Vec­ko-jour­na­len.

Känd som: Bang, en sig­na­tur som hon ska­pa­de ge­nom att ta de två förs­ta bok­stä­ver­na i sitt för­namn och de två sista bok­stä­ver­na i sitt ef­ter­namn. Kå­se­ra­de ock­så un­der sig­na­tu­ren Kä­ring­en mot ström­men.

Var: Pa­ci­fist och un­der 1950-ta­let ak­tiv i kam­pen mot svens­ka atom­va­pen. Pa­ci­fis­men led­de till att hon döm­des till en må­nads fäng­el­se för ci­vil­för­svars­väg­ran.

– Det har va­rit en sor­gens tid för oss de här vec­kor­na och är det fort­fa­ran­de, sä­ger An­na Ta­ka­nen och kon­sta­te­rar att det var själv­klart att stäl­la in re­pe­ti­tio­ner och skju­ta upp pre­miä­ren un­der den tur­bu­len­ta ti­den.

– Te­a­tern går först i de lä­ge­na.

Bild: MAJA SUSLIN/TT

HALLÄNNING. An­na Ta­ka­nen är upp­vux­en i Tå­garp ut­an­för Fal­ken­berg och fick sin förs­ta te­a­ter­ut­bild­ning på Stu­re­gym­na­si­et i Halm­stad. Nu­me­ra bor hon i Stock­holm.

Bild: MA­TIL­DA RAHM/PRESSBILD & TT/ARKIV

I ROLLEN. An­na Ta­ka­nen (till väns­ter) är por­trätt­lik i sin ge­stalt­ning av le­gen­da­ren Bar­bro Al­ving, mer känd som Bang (till hö­ger).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.