60-ta­lets stjär­nor på Sve­ri­ge­tur­né

MU­SIK: NOSTALGI NÄR GAM­LA POPSTJÄRNOR FÖRENAS

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SOFIA SUNDSTRÖM/TT

Ef­ter att ha spe­lat till­sam­mans un­der Hep Stars ju­bi­le­umstur­né vil­le Claes ”Clab­be” af Gei­jer­stam, Sven­ne Hed­lund, Lennart Grahn och Jan­ne Ön­ne­rud gö­ra någon­ting li­te stör­re ihop, li­te mer or­ga­ni­se­rat. Sagt och gjort, un­der ru­bri­ken ”Hits of the 60’s” ger de sig i höst ut till kon­sert­hus i he­la Sve­ri­ge, med bå­de eg­na lå­tar och and­ra klas­si­ker från 60-ta­let.

– Det är knappt att vi kom­mer upp på scen. När vi ska bör­ja, då har ju Jan­ne Ön­ne­rud någon histo­ria: “kom­mer du ihåg Vet­lan­da fol­kets park, när de stor­ma­de sce­nen och bet dig i byx­be­net…”, be­rät­tar Clab­be.

ATT DE KUN­DE gå vilt till med fan­sen un­der ar­tis­ter­nas stor­hets­tid vitt­nar al­la fy­ra om.

– De var en så­dan hy­ste­ri, de slet i klä­der­na, skjor­tan gick sön­der, de tog tag i hår­tof­sar och snod­de vindru­te­tor­kar­na på bi­len el­ler klad­da­de ned den med läpp­stift: ”I lo­ve you Sven­ne”, be­rät­tar Hep Stars-sång­a­ren.

Nu är publi­ken snäp­pet lug­na­re och Clab­be be­rät­tar skämt­samt att han bru­kar upp­ma­na publi­ken till att in­te stor­ma sce­nen.

– När vi var unga var vi näs­tan jämn­å­ri­ga med publi­ken, vi var 20 år och de var ton­å­ring­ar. Nu är det li­ka­dant, vi är 70 år och de är 65, be­rät­tar han.

På låt­lis­tan finns hits som Hep Stars ”Ca­dil­lac”, The Sha­nes ”Ca­ra mia” och The Hounds co­ver-ver­sion av ”The li­on sleeps to­night”. En an­nan klas­si­ker som för­e­nat publi­ken är ”I natt jag dröm­de nå­got som”.

– Nu när det är all­var­ligt ute i värl­den så pas­sar den per­fekt, sä­ger Jan­ne Ön­ne­rud.

POPVETERANERNAS MÅL ÄR nu att få stan­na kvar i ramp­lju­set så länge som häl­san tillå­ter.

– Vi är ju oli­ka, men har fått ihop det fint. Jag hop­pas vi in­te åker ut nu i ok­to­ber och kny­ter ihop säc­ken, ut­an att vi kan hål­la på med det här så länge vi or­kar. Vi är gam­la och tröt­ta, men jäv­lar vet du när man kom­mer upp på sce­nen. Man kan ha ont i ax­eln el­ler knät, se­dan kom­mer den där ad­re­nalin­kic­ken, sä­ger Lennart Grahn.

* Hep Stars med Sven­ne Hed­lund har gjort sig kän­da med klas­si­ker som ”Ca­dil­lac”, ”Far­mer John” och ”Bald he­a­ded wo­man”.

* Lennart Grahn, front­man i The Sha­nes, med lå­tar som ”Ca­ra mia”, ”Can I trust you” och ”Chris craft no 9”.

* Claes ”Clab­be” af Gei­jer­stam, från Ola & the Jang­lers som står bakom ”Alex is the man”, ”Ju­lia”, ”Lo­ve was on your mind”.

* Jan­ne Ön­ne­rud från grup­pen The Hounds, med hits som ”The li­on sleeps to­night”, ”Se­a­led with a kiss” och ”Ex­o­dus”. Tur­né­plan: 12/10 Halm­stad, 13/10 Kristi­an­stad, 14/10 Karls­hamn, 17/10 Gäv­le, 18/10 Hu­diksvall, 19/10 Sundsvall, 20/10 Lu­leå, 21/10 Umeå, 23/10 Kal­mar, 24/10 Jön­kö­ping, 25/10 As­kersund, 26/10 Öre­bro, 27/10 Norr­kö­ping, 30/10 Väx­jö, 31/10 Borås, 1/11 Gö­te­borg, 2/11 Sköv­de, 3/11 Säff­le, 4/11 Väs­terås.

Claes af Gei­jer­stam, Sven­ne Hed­lund, Lennart Grahn och Jan­ne Ön­ne­rud – nu sam­las stjär­nor­na från 60-ta­let för en stor Sve­ri­ge­tur­né och en re­jäl dos nostalgi. Den här gång­en med hopp om att fan­sen in­te stor­mar sce­nen.

”När vi var unga var vi näs­tan jämn­å­ri­ga med publi­ken, vi var 20 år och de var ton­å­ring­ar. Nu är det li­ka­dant, vi är 70 år och de är 65

CLAES AF GEI­JER­STAM

Bild: JESSICA GOW/TT

PÅ VÄGAR­NA MED GAM­LA HITS. Lennart Grahn, Sven­ne Hed­lund, Jan­ne Ön­ne­rud, och Claes af Gei­jer­stam förenas i tur­nén ”Hits of the 60’s”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.