...och Fe­lix Sand­man le­ve­re­rar rös­ter­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MOA LINDSTEDT/TT

Med hit­ten ”Eve­ry sing­le day” kam­ma­de Fe­lix Sand­man hem and­ra plats i årets Me­lo­di­festi­val – men Sand­mans schla­ger­sa­ga tar in­te slut där. I årets Eu­ro­vi­sion är det Fe­lix som läm­nar rös­ter­na för Sve­ri­ges räk­ning.

So­lo­de­bu­ten blev verk­lig­het för Fe­lix Sand­man ef­ter att ha slu­tat tvåa i årets Me­lo­di­festi­val – hack i häl på kom­pi­sen Ben­ja­min Ingros­so. Me­dan Ingros­so käm­par i årets Eu­ro­vi­sion i Lis­sa­bon blir det Sand­man som age­rar röst­nings­av­läm­na­re på hem­ma­plan.

– Det är kul att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge på ett an­nat sätt, sä­ger Fe­lix Sand­man som di­rekt tac­ka­de ja till upp­dra­get.

DET VAR BA­RA ett li­tet hin­der i vägen:

– Jag kan in­te se Ben­ja­min li­ve i Por­tu­gal, vil­ket är synd. Men jag får se ho­nom på tv – och det är egent­li­gen bätt­re för då ser man mer. An­nars skul­le jag va­rit där.

NÅGON PLAN FÖR hur han ska fram­fö­ra po­äng­en har Fe­lix in­te än, men han ska hål­la sig in­om tids­ra­men.

– Al­la bru­kar pra­ta för länge. Så jag får se om jag hit­tar på nå­got kul, el­ler går rakt på sak. Det ska bli in­tres­sant, jag har ald­rig gjort nå­got sånt här ti­di­ga­re. Trots and­ra plats i Me­lo­di­festi­va­len blev din låt den sto­ra hit­ten. Kän­ner du dig som en vin­na­re än­då?

– Ab­so­lut. Bå­de jag och Ben­ja­min fick en vinst. Såklart ha­de det va­rit kul att vin­na mel­lo, men att få en låt som folk äls­kar att lyss­na på och spe­las myc­ket är näs­tan det som är värt mest.

Som bäst fär­dig­stäl­ler Fe­lix Sand­man hös­tens kom­man­de al­bum i stu­di­on i Los Ang­e­les, men re­dan till som­ma­ren släpps näs­ta sing­el.

Bild: JOHAN NILS­SON

NY ROLL. Fe­lix Sand­man kom tvåa i årets me­lo­di­festi­val och blir röst­nings­av­läm­na­re på hem­ma­plan un­der Eu­ro­vi­sion i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.