Sy­ris­ka kän­di­sar på stug­jakt

Ma­da­me De­e­mas un­der­ba­ra

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Ce­ci­lia Mon­tén/tt

Pri­de­tåg, raggar­träff och folk­parks­dans. Det blir en om­tum­lan­de re­sa ge­nom Sve­ri­ge för sy­ris­ka film­stjär­nan De­e­ma Bayy­aa och hen­nes man Ah­mad när de ger sig ut på som­mar­stugejakt – i li­mousin.

Till var­dags bor film­stjär­nan De­e­ma Bayy­aa och hen­nes man Ah­mad i Du­bai där de le­ver ett lyx­igt kän­dis­liv. När pa­ret be­stäm­mer sig för att kö­pa ett som­mar­hus vill De­e­ma helst att det ska lig­ga på Mal­di­ver­na el­ler i Spa­ni­en, men Ah­mad fö­re­slår Sve­ri­ge, där han ti­di­ga­re bott. Han äls­kar män­ni­skor­na, still­he­ten och na­tu­ren. De­e­ma går med på för­sla­get och i re­a­li­ty­se­ri­en ger sig pa­ret ut på en re­sa ge­nom Sve­ri­ge.

När De­e­ma in­ter­vju­a­des av det sau­dia­ra­bis­ka tv­fö­re­ta­get MBC för­ra året fick hon frå­gan om vad hon viss­te om Sve­ri­ge: – Jag kän­ner till Zla­tan

Ibra­hi­mo­vic, och att de har god cho­klad. Och vad kall­las det… plank­stek, sva­ra­de hon.

Foto: Nils Tof­te­now/tal­ly-ho

De­e­ma Bayy­aa och hen­nes man Ah­mad åker bland an­nat till Häl­sing­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.