Te­a­tern har sam­man­fört Asi­ge. En tred­je­del av al­la som bor i byn är del­ak­ti­ga i ”Hag­bard och Sig­ne”.

TE­A­TER: EN TRED­JE­DEL AV BYN ÄR IN­BLAN­DAD I FÖ­RE­STÄLL­NING­EN

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Den lil­la byn har en en­da till­gång för att kun­na skaf­fa sig bunds­för­van­ter – höv­ding­a­dot­tern Sig­ne. Vi­king­a­kul­tu­ren byg­ger på han­del, rö­ve­ri och be­skyd­dar­verk­sam­het, och Sig­ne är gif­tas­mo­gen. Där­med blir hon bric­kan i ett makt­spel där må­let är att få hen­ne bort­gift.

När Hag­bard kom­mer till byn blir han och Sig­ne blixt­för­äls­ka­de, men Sig­ne är be­va­kad.

SÅ BÖR­JAR HAND­LING­EN i te­a­ter­fö­re­ställ­ning­en ”Hag­bard och Sig­ne” med pre­miär den 31 au­gusti i Asi­ge – en dramatisk histo­ria om kär­lek, sorg och död.

– Kopp­ling­en mel­lan sagan och byn är den gyl­le­ne län­ken. Det är Asi­ges be­rät­tel­se det här, sä­ger Pe­ter Ad­ler när vi när­mar oss fy­ra sto­ra ste­nar. Men han är no­ga med att läg­ga till:

– Folk får in­te tro att det är ett folk­lust­spel, för hur pre­ten­tiöst det än lå­ter så är det dra­ma­tik med pro­blem­ställ­ning­ar som är ak­tu­el­la än i dag.

Ste­nar­na, in­for­me­rar han mig, är forn­läm­ning­ar från brons­ål­dern. Pe­ter Ad­ler har skri­vit ro­ma­nen ”Hag­bard och Sig­ne” som gavs ut i april 2015, ba­se­rad på den älds­ta fornnor­dis­ka sagan man kän­ner till, från 800-ta­let. Be­rät­tel­sen skrevs ned förs­ta gång­en re­dan på 1200-ta­let. Hand­ling­en sägs ut­spe­la sig i Asi­ge vid de gam­la ste­nar­na, och nu blir det änt­li­gen te­a­ter av säg­nen som av många tros va­ra sann. Pe­ter Ad­ler är ma­nus­för­fat­ta­re och högst del­ak­tig i pjä­sen.

– Den för­re te­a­ter­che­fen i Halm­stad, Ulf G Andersson, ring­de och frå­ga­de om jag in­te skul­le gö­ra dra­ma­tik av det. Han sa att han kun­de hjäl­pa till med det scen­tek­nis­ka och se­dan bör­ja­de vi ja­ga peng­ar, och nu är han re­gis­sör för ”Hag­bard och Sig­ne”, sä­ger Pe­ter Ad­ler.

HON VI­SAR ÄVEN plat­ser­na där pa­us­ma­ten ska la­gas och där skå­de­spe­lar­na kom­mer änt­ra sce­nen. Till var­dags är Kerstin von Braun chef över be­man­nings­en­he­ten i Fal­ken­berg in­om barn och ut­bild­ning. Nu är hon även pro­du­cent för ”Hag­bard och Sig­ne”. Det är Kerstin som ser till att pro­jek­tet drivs fram­åt, att al­la som är del­ak­ti­ga nås av rätt in­for­ma­tion och att al­la lig­ger i fas. Det är ett stort jobb med myc­ket nya lär­do­mar. Det är förs­ta gång­en hon job­bar med te­a­ter.

– Men jag har in­te svårt att pe­ka med he­la han­den, och sä­ga ”nu gör du det”. Till och med Pe­ter ly­der mig näs­tan nu, skrat­tar Kerstin.

Det är en so­lig men ovan­ligt blå­sig dag, så vi be­stäm­mer oss för att fort­sät­ta pra­ta te­a­ter in­om­hus. Vi slår oss ner runt ett bord hem­ma hos Pe­ter Ad­ler i Asi­ge. Hans fru Bar­bro Ad­ler, som spe­lar höv­ding­ens hust­ru Ed­la, gör oss säll­skap. Ut­an­för fönst­ret syns Kerstins gu­la

Skå­de­spe­la­re som Jo­j­je Jöns­son och Gun Berg­ström har rol­ler i fö­re­ställ­ning­en Hag­bard och Sig­ne, men med­ver­kar gör även ama­tö­rer. Runt 300 per­so­ner bor i Asi­ge och en tred­je­del av dem är del­ak­ti­ga i te­a­tern som har sam­man­fört byn.

HAGBARDS GALGE. Pe­ter Ad­ler är ma­nus­för­fat­ta­re och Kerstin von Braun är pro­du­cent till pjä­sen ”Hag­bard och Sig­ne” som spe­las i Asi­ge i slu­tet av som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.