Bir­git­ta för­sö­ker fin­na en ny var­dag

GRATTIS: 75 ÅR 28 APRIL

Hallands Nyheter - - Nyheter - LENA BERGLUND 010-471 53 63 [email protected]

Bir­git­ta är glad att hon har si­na barn. De är ex­tra vik­ti­ga nu. Se­dan ja­nu­a­ri, då hen­nes ma­ke Her­man av­led, har li­vet va­rit svårt.

– In­te ba­ra för mig, ut­an även för vå­ra barn.

Bir­git­ta och Her­man hann va­ra gif­ta i 53 år. De träf­fa­des när de var 20 re­spek­ti­ve 22 år. Bir­git­ta som på den ti­den stu­de­ra­de vid Konst­fack i Stock­holm ler när hon tän­ker till­ba­ka:

– Någ­ra som träf­fa­de ho­nom förs­ta gång­en trod­de att han var po­et, han var kul­tur­in­tres­se­rad och fi­lo­so­fisk. Han ha­de ing­en mil­tär image. Han var sjö­of­fi­cer, för mig var han en ung tju­sig sjö­man. Vi ha­de myc­ket gemensamt och han var så om­tänk­sam.

Det var strax fö­re 68-rö­rel­sens tid och Bir­git­ta tyck­te att det var fan­tas­tiskt att gå på Konst­fack. En­ga­ge­mang­et som väck­tes i hen­ne tog hon med sig ut i ar­bets­li­vet som teck­nings­lä­ra­re, hon blev le­da­mot i lin­je­nämn­den.

Bir­git­ta och Her­man gif­te sig och bo­sat­te sig i Ty­resö och de fick ti­digt barn.

– Var­för vän­ta? Det fanns ing­en tve­kan. Jag viss­te att jag vil­le ha Her­man som far till mi­na barn, sä­ger Bir­git­ta.

BIR­GIT­TA TILLHÖRDE DEN nya ge­ne­ra­tio­nens kvin­nor som av­stod från att bli hem­ma­fru. På Konst­fack ha­de hon ta­git en lä­rarex­a­men, och hon har un­der­vi­sat i bå­de bildäm­nen * Fyl­ler: 75 år 28 april

* Bor: Fält­ströms­ka går­den, en 1800-tals­gård med kul­ler­ste­nar och gammel­dags trädgård på St­or­ga­tan i Fal­ken­berg

* Fa­milj: Tre barn med fa­mil­jer

* Gör: Må­lar, kal­li­gra­fe­rar, un­der­vi­sa­de i bildäm­nen och kul­tur­histo­ria på Fal­ken­bergs gym­na­si­um fö­re pen­sio­nen

* In­tres­sen: Konst, mu­sik och lit­te­ra­tur och kul­tur­histo­ria. 1994 tog hon en fi­lo­so­fie kan­di­da­tex­a­men i konst­ve­ten­skap vid Stock­holms uni­ver­si­tet och 1996 tog hon en fi­lo­so­fie ma­gis­terex­a­men i pe­da­go­gik vid Konst­fack.

På som­rar­na var hon och fa­mil­jen of­ta i Fal­ken­berg. De bod­de i Her­mans släkt­gård Fält­ströms­ka går­den som de så små­ning­om bör­ja­de rus­ta upp och re­no­ve­ra. Det är an­led­ning­en till att Bir­git­ta från 1996 be­fann sig i Fal­ken­berg me­dan Her­man bod­de och ar­be­ta­de kvar i Stock­holm.

– Det är kom­pli­ce­rat och tar tid att re­no­ve­ra gam­la bygg­na­der. Vi be­stäm­de att jag skul­le stan­na här och över­va­ka ar­be­tet. Det var tänkt att jag skul­le va­ra här ett år. Jag fick ett lä­rar­jobb på en sko­la i Fal­ken­berg och jag triv­des så bra med mil­jön, ele­ver­na och sko­lan så jag blev kvar. Her­man kom ner till Fal­ken­berg när han var le­dig, el­ler så åk­te jag upp till Stock­holm. Det på­gick i tio år, se­dan bod­de vi bå­da här per­ma­nent.

Bir­git­ta fick mer över tid för sitt eget må­le­ri. Hon höll till i de rum på Fält­ströms­ka går­den som än­nu in­te ha­de re­no­ve­rats.

– Jag kun­de verk­li­gen bre ut mig. När det var dags att re­no­ve­ra rum­met flyt­ta­de jag till näs­ta.

Se­na­re vin­ter­bo­na­des det gam­la gårds­hu­set och blev atel­jé. Fram­för allt är det blom­mor Bir­git­ta må­lar, så he­ter ock­så hen­nes atel­jé- och ut­ställ­nings­rum ”Atel­jé Blom­konst”, där hon ock­så haft ak­va­rell­kur­ser. Hon har tills ny­li­gen va­rit sty­rel­se­med­lem i ”Konst­liv Hal­land” och i år är hon en av de konst­nä­rer som bju­der in all­män­he­ten till sin atel­jé un­der kon­strun­dan 10–13 maj.

– Jag vi­sar så­dant jag har gjort ti­di­ga­re, ing­et nytt. Jag har in­te or­kat tän­ka på det.

Bir­git­ta Fält­ström av­står från att ha en stor fest på sin 75-års­dag. An­led­ning­en är att den vik­ti­gas­te per­so­nen in­te kan kom­ma. – Jag sak­nar min Her­man oer­hört myc­ket, sä­ger hon.

AR­BE­TET MED ATT be­ar­be­ta ma­kens ovän­ta­de död är tungt. Her­man rå­ka­de ut för en fal­lo­lyc­ka un­der ett be­sök i Stock­holm och svä­va­de mel­lan liv och död i en må­nad.

– Jag och vå­ra barn kas­ta­des mel­lan hopp och för­tviv­lan, den 21 ja­nu­a­ri av­led Her­man. Jag är fort­fa­ran­de i chock men går i kri­s­te­ra­pi hos en psy­ko­log som är bra. Det känns som jag ba­ra har en halv kropp, fort­fa­ran­de tar jag bil­der med mo­bi­len när jag är ute och pro­me­ne­rar för att vi­sa Her­man...

Sin fö­del­se­dag ska Bir­git­ta fi­ra med si­na när­mas­te. Hon är tack­sam för all stöd och hjälp hon fått från vän­ner och om­giv­ning.

– Jag läng­tar ef­ter en var­dag i mitt nya liv. Jag har in­te kom­mit så långt, jag har ing­en ro.

Bild: OLA FOLKESSON

ÄLS­KAR BLOM­MOR. Bir­git­ta Fält­ström är känd för si­na blom­mor i ak­va­rell. I den eg­na träd­går­den i den Fält­ströms­ka går­den finns in­spi­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.