Varberg.

I april hit­ta­des en man med svå­ra ska­dor ef­ter en miss­han­del på Håsten. Nu har en man åta­lats.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CHRISTOPHER VALLERIUS [email protected]

”Vitt­nen till hän­del­sen har i för­hör upp­gett hur de sett att en man ska ha sla­git en an­nan man med ett järn­rör”

Den 25-åri­ga man­nen miss­hand­la­de en jämn­å­rig be­kant med ett järn­rör på en cy­kel­ba­na på Håsten i april. Nu åta­las han vid Var­bergs tings­rätt för syn­ner­li­gen grov miss­han­del.

Den miss­hand­la­de man­nen hit­ta­des med kraf­ti­ga skall­ska­dor på en cy­kel­ba­na på Håsten den 9 april i år. Drygt en tim­me se­na­re greps en man i en bo­stad i när­he­ten och han an­hölls då miss­tänkt för för­sök till mord.

Han be­gär­des där­ef­ter häk­tad på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för för­sök till mord men tings­rät­ten änd­ra­de ru­bri­ce­ring­en till syn­ner­li­gen grov miss­han­del.

AV FÖRUNDERSÖKNINGEN framgår att de två män­nen, som kän­ner varand­ra ge­nom ge­men­sam­ma vän­ner, har um­gåtts hem­ma hos den miss­tänk­te se­dan kväl­len in­nan och fes­tat. En dryg tim­me in­nan miss­han­deln läm­nar mål­sä­gan­de lä­gen­he­ten med en cy­kel.

Han sä­ger i för­hör ef­teråt att det är för att cyk­la en sväng. Ba­ra tio mi­nu­ter in­nan själ­va hän­del­sen läm­nar se­dan den miss­tänk­te man­nen lä­gen­he­ten och de två möts på cy­kel­ba­nan ut­an­för.

Mål­sä­gan­de sä­ger ock­så att det är han som har järn­rö­ret i sin cy­kel­korg. Han he­jar på den miss­tänk­te man­nen som då ska ha ta­git rö­ret och sla­git det i hu­vu­det på ho­nom. I de förs­ta för­hö­ren upp­ger han att han ska ha fått fy­ra el­ler fem slag i hu­vu­det.

Även vitt­nen till hän­del­sen har i för­hör upp­gett hur de sett att en man ska ha sla­git en an­nan man med ett järn­rör upp­re­pa­de gång­er mot hu­vu­det el­ler över­krop­pen.

Man­nen fick ef­ter att ha förts till Var­bergs sjuk­hus fö­ras till Sahl­grens­ka i Gö­te­borg för ope­ra­tion. Det­ta då han ha­de all­var­li­ga skall­frak­tu­rer, en frak­tur på nä­san och blöd­ning­ar i hjär­nan.

DEN MISS­TÄNK­TE MAN­NEN har he­la ti­den för­ne­kat och sä­ger i för­hör att han in­te ska ha sving­at järn­rö­ret mot sin kam­rat.

Han me­nar att det var den and­re man­nen som sving­a­de rö­ret mot ho­nom och att han i sam­band med det ska ha tryckt rö­ret från sig. I sam­band med det me­nar han att rö­ret kan ha träf­fat mål­sä­gan­de.

På­följ­den för syn­ner­li­gen grov miss­han­del sträc­ker sig från fäng­el­se i lägst fem år till och med fäng­el­se i högst tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.