Him­leån kan bli na­tur­re­ser­vat

Ris­ker­na med de sto­ra ex­plo­a­te­ring­ar­na i när­he­ten av Him­leån har stötts och blötts i fle­ra år. Nu, en må­nad fö­re va­let, fö­re­slår Mil­jö­par­ti­et ett kom­mu­nalt na­tur­re­ser­vat längs ån.

Hallands Nyheter - - Sidan - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

In­du­stri­er och bo­stä­der kry­per allt när­ma­re Him­leån – en frå­ga som stötts och blötts i he­la den här man­dat­pe­ri­o­den. Nu, en må­nad fö­re va­let, fö­re­slår MP att ån ska skyd­das ge­nom ett na­tur­re­ser­vat.

Norr om Him­leån ska stads­de­len Söd­ra Trön­ninge med minst 900 bo­stä­der byg­gas. Sö­der om vat­ten­dra­get ska Kvar­na­går­dens och Hol­magär­de in­du­stri­om­rå­den ut­ö­kas. Och i mit­ten rin­ner allt­så Him­leån, ett vat­ten­drag som är livsmil­jö för fle­ra myc­ket käns­li­ga ar­ter, bland an­nat grön­gö­ling, mind­re hack­spett, gök­ty­ta och kungs­fis­ka­re.

Den­na in­for­ma­tion har dock in­te hind­rat full­mäk­ti­ge från att i plan­pro­gram­met bry­ta mot sitt ti­di­ga­re ställ­nings­ta­gan­de i den för­dju­pa­de över­sikts­pla­nen från 2010 och plan­läg­ga en myc­ket mer om­fat­tan­de ex­plo­a­te­ring­en i Söd­ra Trön­ninge än vad den för­dju­pa­de över­sikts­pla­nen sä­ger.

DEN STRESSADE HIM­LEÅN har allt­så va­rit på ta­pe­ten he­la den här man­dat­pe­ri­o­den och sto­ra de­lar av den för­ra. Nu, en må­nad fö­re va­let, fö­re­slår Mil­jö­par­ti­et – som in­går i den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten till­sam­mans med Al­li­an­sen – att kom­mu­nen ska­par ett na­tur­re­ser­vat längs Him­leån. Det­ta skul­le ”ska­pa ett var­ak­tigt skydd för Him­leån och om­gi­van­de bi­o­to­per”, skri­ver par­ti­et i sin mo­tion. De vill att re­ser­va­tet ska sträc­ka sig från Åt­tabro till Get­teröns Na­tu­ra 2000-om­rå­de.

– I ett kom­mu­nalt re­ser­vat skri­ver man hur det får an­vän­das. Man kan ha ett re­ser­vat där fö­re­tag får ha verk­sam­het, sä­ger Mar­tin Bag­ge (MP).

– Var­bergs Rid­sko­la är ett fö­re­tag som skul­le kun­na va­ra verk­samt i om­rå­det, ex­emp­li­fi­e­rar Ma­de­le­i­ne Bag­ge (MP).

MIL­JÖ­PAR­TI­ET HAR LÄNGE va­rit mot­stån­da­re till den för­läng­ning av Ös­ter­le­den som ska ske med hjälp av en bro över Him­leån. Bron finns med i plan­pro­gram­met och par­ti­et re­ser­ve­ra­de sig där­för mot plan­pro­gram­met när det klub­ba­des i full­mäk­ti­ge i de­cem­ber. Den sto­ra ut­bygg­na­den av bo­stä­der har man där­e­mot ac­cep­te­rat.

– Ska vi än­då ex­plo­a­te­ra där kan man li­ka gär­na gö­ra det or­den­ligt. Det vi in­te tyc­ker om i plan­pro­gram­met är be­slu­tet att för­länga Ös­ter­le­den, sä­ger Mar­tin Bag­ge.

Li­be­ra­ler­na re­ser­ve­ra­de sig ock­så mot be­slu­tet. Kun­de ni in­te ha job­bat smart till­sam­mans och fått med er någ­ra fler på er lin­je?

– Vi job­ba­de så myc­ket vi kun­de och vi i Mil­jö­par­ti­et är nöj­da med plan­pro­gram­met i öv­rigt. I Li­be­ra­ler­na fanns det oli­ka upp­fatt­ning­ar an­gå­en­de vad man in­te tyck­te om – bron, bo­stä­der­na, has­tig­he­ten på vägen, me­nar Mar­tin Bag­ge.

Him­leån har dis­ku­te­rats länge och väl och nu kom­mer ni med det här för­sla­get. En må­nad fö­re va­let. Var­för just nu?

– Det är för att vi gått in i val­rö­rel­sen nu. Det är så en­kelt. För­sla­get kom­mer ur vår dis­kus­sion om vad vi vill ha med i val­rö­rel­sen. Nu ska ju Söd­ra Trön­ninge de­talj­pla­ne­ras och då skul­le vi gär­na ha med re­ser­vats dis­kus­sio­nen i det ar­be­tet.

Är in­te det li­te väl sent? Den bor­de väl ha va­rit med re­dan i plan­pro­gram­met för Söd­ra Trön­ninge?

– Ja, det kan man ju tyc­ka. En av de förs­ta frå­gor­na jag fick för­hål­la mig till när vi gick in i ma­jo­ri­tets­sam­ar­be­tet var var­för he­la det om­rå­det pla­ne­rats fel, när man bygg­de sko­lan först in­nan nå­got an­nat var klart, sä­ger Mar­tin Bag­ge.

HN ställ­de frå­gor om re­ser­vats för­sla­get i sam­band med den mi­nisterlunch som Mil­jö­par­ti­et ar­ran­ge­ra­de un­der fre­da­gen, där mil­jö­mi­nis­ter Ka­ro­li­na Skog (MP) del­tog och pra­ta­de vat­ten­frå­gor med bland an­nat lo­ka­la mil­jö­par­tis­ter, Na­tur­skydds­för­e­ning­en och Var­bergs Flug­fis­ke­klubb.

Var­bergs kom­mun pla­ne­rar sto­ra ex­plo­a­te­ring­ar här och i riks­in­tres­sen på År­näs­halvön. Har kom­mu­ner­na för stort själv­be­stäm­man­de när det gäl­ler pla­ne­ring av mark?

– Nej, ab­so­lut in­te. Det är en god tra­di­tion och fun­ge­ran­de prin­cip med det kom­mu­na­la plan­mo­no­po­let. Men det krä­ver star­ka kom­mu­na­la fö­re­trä­da­re som tän­ker lång­sik­tigt, sä­ger Ka­ro­li­na Skog.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

VILL SKA­PA NA­TUR­RE­SER­VAT. Mar­tin Bag­ge, Ma­de­le­i­ne Bag­ge och Pe­ter Björck från Mil­jö­par­ti­et. Pa­ret Bag­ge läm­nar kom­mun­po­li­ti­ken i Varberg ef­tersom de ska flyt­ta till Falkenberg, men de deltar än­då i val­rö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.