Kom­mu­nis­ter­na vill ha ut­ö­kad de­mo­kra­ti

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Hur kan man va­ra kom­mu­nist?” (8/8)

VARBERG. Hej Chris­ter! Det finns in­te en en­da fri­hets­re­form för van­li­ga män­ni­skor och in­te en en­da de­mo­kra­tisk re­form un­der 1900-ta­let i Sve­ri­ge som in­te den sam­la­de svens­ka ar­be­tar­rö­rel­sen, in­klu­si­ve kom­mu­nis­ter­na stått bakom, käm­pat för och ge­nom­fört. Som ex­em­pel kan näm­nas all­män och li­ka röst­rätt, lagstad­gad se­mes­ter, 8 tim­mars ar­bets­dag, sjuk­för­säk­ring, pen­sio­ner, rät­ten att bil­da fack­för­e­ning­ar, ytt­ran­de­fri­he­ten med me­ra.

Vårt par­ti K har all­tid stått för rätt­vi­sa och de­mo­kra­ti. Vår kri­tik mot den för­vans­ka­de so­ci­a­lis­men i öst är ock­så väl­känd. So­ci­a­lism ut­an de­mo­kra­ti är ing­en so­ci­a­lism, den är dömd att gå un­der. I Varberg job­bar vi allt vad vi kan för att van­li­ga män­ni­skor ska få mer att sä­ga till om. Att ut­ö­ka de­mo­kra­tin, in­te in­skrän­ka den.

Väl­kom­men till vårt tält. För­u­tom de­mo­kra­ti bju­der vi på gott kaf­fe.

Pe­ter Granberg (K)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.