En­sam­kom­man­de vux­na män ska in­te ha hjälp

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Pin­samt Pal­me­lid” (7/8).

VARBERG. Det är fan­tas­tiskt att det finns ide­el­la kraf­ter som stäl­ler upp och vill hjäl­pa and­ra män­ni­skor. Om ni verk­li­gen vill gö­ra skill­nad för ut­sat­ta män­ni­skor kan ni likt mig stöt­ta se­ri­ö­sa hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Jag väg­rar sän­ka mig till väns­ter­ak­ti­vis­ters lå­ga ni­vå med per­so­nan­grepp och fals­ka ny­he­ter. Det är up­pen­bart att för­e­ning­en Agape sak­nar kom­pe­tens att ar­be­ta med mi­gra­tions­frå­gor. En­ligt in­for­ma­tion i kom­mun­full­mäk­ti­ge har fle­ra ut­av stöd­fa­mil­jer­na som ta­git emot per­so­ner som Agape sä­ger sig hjäl­pa bett om stöd och hjälp från so­ci­al­för­valt­ning­en. Det­ta ef­tersom Agape sak­nar för­må­gan.

Agape och Björn Mellqvist har in­te kun­nat upp­vi­sa en or­dent­lig an­sö­kan, de har in­te re­do­vi­sat sin eko­no­mi och kan in­te ens be­rät­ta hur många el­ler vad det är för per­so­ner de skall hjäl­pa för skat­te­peng­ar­na de an­sökt om. Den en­da upp­gift om mål­grup­pen de in­kom­mit med är att det hand­lar om en­sam­kom­man­de.

I fle­ra tid­nings­ar­tik­lar kan vi dock fin­na led­trå­dar om vil­ka någ­ra ut­av des­sa är. Det är män som ge­nom be­drä­ge­ri har för­sökt få up­pe­hålls­till­stånd i Sve­ri­ge. Vux­na män som lju­git om sin ål­der och upp­gett fals­ka upp­gif­ter till Mi­gra­tions­ver­ket, män som upp­gett att de är barn men se­dan fått ål­dern upp­skri­ven ef­ter ål­ders­tes­ter. Någ­ra ut­av des­sa har i åra­tal flyt­tat runt i Sve­ri­ge, för­mod­li­gen för att und­kom­ma ut­vis­ning. Des­sa män har in­te hel­ler följt Dublin­för­ord­ning­en som fö­re­skri­ver att flyk­ting­ar skall sö­ka asyl i förs­ta säk­ra Eu-lan­det.

Då det up­pen­bar­li­gen in­te är dans­kar, norr­män el­ler fin­län­da­re Agape hjäl­per med bo­stä­der kan vi med störs­ta sä­ker­het sä­ga att des­sa män in­te an­sökt asyl en­ligt de reg­ler och för­ord­ning­ar som finns.

De en­sam­kom­man­de män­nen skall in­te få hjälp och skat­te­peng­ar för att und­kom­ma ut­vis­ning, de skall åka hem!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.