Be­slut nob­bas

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Åter­re­mis­sen ham­na­de i en åter­vänds­gränd. Full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de att ett nytt de­talj plan­för­slag med en al­ter­na­tiv lös­ning skul­le pre­sen­te­ras. Men kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott tyc­ker att det är dyrt och onö­digt, vil­ket upp­rör bo­en­de i det ak­tu­el­la om­rå­det som kän­ner sig re­jält över­kör­da.

– Plöts­ligt får man ba­ra ett brev på pos­ten om att det tidigare be­slu­tet in­te gäl­ler läng­re. De kör på som om ingen­ting har hänt. Det­ta bi­drar in­te till att man får stör­re för­tro­en­de för po­li­ti­ker­na!

Nick­las Pe­ters­son och sam­bon Lin­da Claes­son på Bräc­ke­vä­gen tyc­ker att tu­rer­na kring de­talj­pla­nen för kvar­te­ret Di­ka­ren i Ar­vid­storp va­rit minst sagt märk­li­ga.

HN be­rät­ta­de i hös­tas om hur de bo­en­de i om­rå­det ge­men­samt re­a­ge­rat mot att man vill tillå­ta byg­ge av fyravå­nings­hus på små tom­ter bland vil­lor­na. De hän­vi­sar bland an­nat till mark-och mil­jö över­dom­sto­lens pre­ju­di­ce­ran­de be­slut att upp­hä­va en de­talj­plan i Par­til­le med snar­li­ka för­hål­lan­den.

DE BO­EN­DE KÄN­NER sig non­cha­le­ra­de av tjäns­te­män och po­li­ti­ker. Mäng­der av skri­vel­ser och mejl har skic­kats ut­an att be­sva­ras. Ef­ter att plan­för­sla­get ställts ut för gransk­ning för snart ett år se­dan fanns gran­nar­nas syn­punk­ter först in­te med bland dem som pre­sen­te­ra­des för kom­mun­sty­rel­sen.

Plan­för­sla­get an­togs med mins­ta möj­li­ga mar­gi­nal då par­ti­er­na i Al­li­an­sen+ god­kän­de byg­ge av fy­ra vå­ning­ar mot­sva­ran­de 15,5 me­ter. Men kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de i feb­ru­a­ri i år om åter­re­miss. Ett nytt för­slag där även ett al­ter­na­tiv på tre vå­ning­ar med 11 me­ters bygg­höjd skul­le pre­sen­te­ras.

Men för en­må­nads­e­dan fick­bo­en­de i om­rå­det be­sked att sam hälls- bygg­nads­av­del­ning­en i sam­råd med kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott kom­mit fram till att det finns ma­jo­ri­tet för det ur­sprung­li­ga för­sla­get med högst fy­ra vå­ning­ar. Man an­ser då att det är slö­se­ri med re­sur­ser att ta fram ett nytt för­slag.

– Jag var på full­mäk­ti­ge­mö­tet när be­slu­tet om att ta fram ett nytt för­slag klub­ba­des ige­nom. Nu för­står jag in­te hur man ba­ra kan gå ifrån det, sä­ger Nick­las Pe­ters­son.

När be­slu­tet i full­mäk­ti­ge togs var det främst Per Svensson (S) som ar­gu­men­te­ra­de för en sänk­ning av bygg­höj­den till tre vå­ning­ar. Han re­ser­ve­ra­de sig ock­så när kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott i juni be­slöt att gå vi­da­re ut­an att ta fram ett nytt för­slag.

EN­LIGT BREVET FRÅN sam­hälls­bygg­nads av­del­ning­en till de bo­en­de för­vän­tas plan­för­sla­get tas upp i kom­mun­sty­rel­sen den 14 au­gusti och an­tas av kom­mun­full­mäk­ti­ge den 28 au­gusti.

– Det känns som att kom­mu­nen har en an­nan agen­da där vi med­bor­ga­re in­te är med och spe­lar. Man har re­dan be­stämt sig och då spe­lar det ing­en roll vad vi bo­en­de tyc­ker, me­nar en upp­gi­ven Nick­las Pe­ters­son.

God­tar kom­mu­nen pla­nen finns möj­lig­het att över­kla­ga upp till mark-och mil­jö över­dom­sto­len.

– Trå­kigt om det ska be­hö­va gå än­da dit. Man har re­dan lagt så myc­ket kraft och ener­gi på det här.

Bild: MÅRTEN SAMUELSON/ARKIV

DRABBAS MEST. Gran­nar­na Lars-inge ”Lar­sa” Andre­as­son, Lin­da Claes­son och Nick­las Pe­ters­son bor när­mast det pla­ne­ra­de byg­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.